poeme
Emil Ariton

poeme

Articol publicat în ediția 3/2018

Emil Ariton a apărut într-o zi la redacție, cu un aer distrat, de domn provincial pierdut prin Capitală, scotocindu-se, în fața noastră, după niște manuscrise uitate acasă, la Piatra Neamț, dar cu – totuși! –, în geantă, un volum apărut modest la o editură obscură, Corgal Press, op care la simpla răsfoire face și nu prea face, întocmai ca și autorul, o impresie deosebită. După un timp, proful de mate de sub Pietricica s-a ținut de cuvânt și ne-a trimis poeme prin email. Surpriza a fost cât Pietricica. Dintr-odată, noile producții vădeau un poet remarcabil prin bogăție lexicală, forța suflului, îndrăzneala imaginației, versatilitatea tematică, umorul/autoironia difuză. Unde scârțâie uneori discursul domniei sale? Taman în dispoziția logoreică/pericolul abstractizării. Stilistica, fir-ar să fie! I-am mulțumit poetului pentru surpriză, cu promisiunea că voi citi cu alți ochi volumul Chipul speranței și că voi scrie câteva rânduri, acestea, ca un binemeritat confratern salut. Un poet adevărat, și al timpului nostru!

Marian Drăghici

O parodie cu un ţârcovnic şi-un clopotar

Lui Emil Nicolae

Dacă paracliserul din Vlădiceni,

pe care unii îl mai numesc şi ţârcovnic,

s-a-nvrednicit să însăileze

pe uşa de la intrarea-n biserică,

“vă rog ştergeţi cotonoagele de iarbă”,

cel mai cu sârg clopotar

al Bisericii albe din Vădurele,

prea nărăvitul la trasul de sfori

care-i umple desaga

cu colăcei şi prescuri,

obişnuieşte a-şi aminti,

că în urmă cu un deceniu

era un neîntrecut croitor.

Mâhnirea lui consolată pe jumătate

de zămislirea devălmăşiei sonore,

a survenit într-o primăvară în care,

chiar la intrarea în târgul de joi din Cândeşti,

apărea un butic second hand cu inscripţia:
Haine din Spania.

O resemnare de gârbov enoriaş ostoindu-l

pe-acel pentru care ieşirea la pensie neputinţă-i

sau e obscură zădărnicie,

strop de speranţă-i,

încredere în rostirea divină:

ai mei sunt năpăstuiţii plângând.

Descinderea spre niciunde descurajată

de o încremenită însufleţire

e un motiv ce mă face să zăbovesc, să întreb

cu neprevestit pesimism,

în numele cui, Doamne, ponosita degringoladă,

prin care-şi duc tânguirea şi greul

cei mai mulţi dintre misticii truditori?

În mahalaua-talcioc

În mahalaua-talcioc am avut o iubită.

Pe când ne plimbam prin sud-vesticul parc

cu iarba găii şi păpădii,

necălătorit prin străinătăţi, un şomer

cu tricolorul pe umeri

cânta la vioară solemn în înnourările sale,

secondat, acompaniat de o zăngănire

de geamuri întredeschise.

Revista Clik relatează că Gollum cel gol,

ademenit de-o infantă-ntr-o seară,

zice că tufa de azalee din spatele şcolii

i-a oferit un culcuş agreabil,

deşănţarea erotică alungând o şopârlă

cu guşa verzuie şi coada mâncată de-un pechinez.

Un furou străveziu ca un abur

scos la vânzare,

printre pestriţe dantelării,

e comparabil cu florile de măceş

pe care albinele, viespile, fluturii,

le vizitează polenizându-le.

Pentru cam o treime din viaţa sa

din precupeţ covertindu-se-n cărturar,

cel ce ne cheamă la târgul de cărţi din bazar

zice că a alcătui un poem nu-i o farsă,

nici o bizarerie de mântuială.

Ardoarea, iscusinţa, conceptul

într-un demers transfigurator, iluzoriu,

dau scamatorului fantezie de dirijor,

când în răstimp de trucaj

şi de negrăită stupoare,

pe faţa adolescentei hipnotizate

se zvântă o lacrimă.

Strategicul zel al terapeuţilor de paradă

ce se fălesc cu retorica dibăcie

de-a vindeca tulburări, deziluzii,

melancolii dobândite de oamenii străzii

şi de întârziaţii prin birturi,

nu izbuteşte să recicleze tergiversarea

neisprăvitelor funeralii.

Liric motiv de îngrijorare

În toiul unei intemperii ce-mi străfulgera reveria,

crângul cu stânjenei oferindu-mi popas agreabil,

încă nevăduvit de-amintiri

ale anilor de liceu,

mi-a fost dat să revăd, să contemplu

Trotuşul implorat de luntraşi să nu sece

din pricina defrişărilor.

Neîndoielnc mâhnit de-un ponor defrişat

al Marmaţiei sau al Lotrului,

îngăduiţi-mi să scriu un pastel sau pamflet

mai lamentabil decât o pastişă

de triolet melancolic.

Aspect dezolant al putreziciunii de rădăcini,

haoticul jaf al tăierilor abuzive-i

prea jalnic şi comparabil c-o răvăşire

sau o scindare ce rupe

câte o pagină din memorie

şi o speranţă din suflet.

Retras între cei ce se tânguie

şi cei ce devin cârcotaşi sau transfugi,

mă-ngrijorez, timoraţi visători,

şi oftez când mă-nvăluie-o pâclă

la început de noiembrie.

Am bătut c-un toiag de mesteacăn

la porţile ferecatelor doruri.

Într-un târziu deschizîndu-se o fereastră,

pasărea liră din inima mea

ce nu-i predispusă nici să adoarmă,

nici să emită exasperante vociferări,

se întrista că va trebui să migreze

în lumea de umbre.

Precum un silvicultor al ponoarelor subcarpatice,

pentru care împădurirea-i resursă

de respiraţie agreabilă,

tânjesc să hălăduiesc printr-un codru,

prin amalgamul de adumbriri vegetale,

cu interludii şi fojgăiri..

Cuibul de şerpi

de pe culmea cu zmeură

Eram un năstruşnic elev de liceu

ce începusem să versuiec

şi să zgâdăr o mandolină,

supus încercării de-a înflori întâmplările

cu năzăriri şi metonimii cam bizare.

Pe când tatăl meu, croitorul

şi urmăritul de ghinion,

era în repaus la zdup,

găbjit pentru culpa de “speculă”

(vânzarea unor căciuli),

veni pe la noi un vecin poreclit Zmeurarul,

să-mi spună să mergem

pe muntele Geamăna,

unde mulţimea de lujeri de zmeură

ademenea însetaţii culegători.

Târându-ne paşii pe-abrupte cărări printre tufe

şi printre frasini, brazi, stejari şi fagi,

chiar dacă alunecam uneori

într-o groapă sau văgăună,

grija cea mare era de a nu răsturna vreo găleată

ce se umplea cu aromitoarele boabe,

sursă de pricopsire a noastră cu câţiva lei,

în amurgul înăbuşit printre stânci.

După două, trei zile de preumblare şi de frământ,

ajunşi pe un fel de costişă sau rarişte însorită,

ipohondria ne-a fost iritată de strigătul Zmeurarului:

veniţi să vedeţi o grămadă de şerpi.

Pe-o lespede împânzită de muşchi şi concavă,

mănunchi de contorsiuni, vălmăşeala

de târâtoare tărcate

alcătuia prin zvâcniri, contopiri şi împleticiri,

o simfonie sâsâitoare.

Refugiul lor poate fi o crevasă

sau anticamera beznei din scorbură,

nu scorbura pupezei

ce se întrece în zbor cu prigoria,

ci-aceea în care sălăşluiesc şi se-ngăduie

melci golaşi şi sfioşi brotăcei.

Răstimpul de veghe, nesomn înteţit

de lipsa indubitabilă de tandreţe

a ghemului de jivine,

s-a isprăvit într-un vis insolent, fulgurant,

cu-n Făt-Frumos cu cămaşa din piei de reptile

pornit s-o găsească, să o întâmpine ca un hoţ,

cu baliverne măgulitoare,

pe-o fată îmbujorată de împărat.

.

Privită ca amalgam sau vânzol şerpăria

cu semeni prelungi fără ifose

sau pretenţii de cucerire,

totuşi se pare că-i bine să fie sfidată

şi ocolită de truditori,

spre a se visa că hălăduiesc într-o toamnă în care

mălinul şi zmeurişul s-ar primeni

ca să-nflorească a doua oară.