Miscellanea
I. Z.

"ILUMINATUL PLANETEI" PE RUINURILE TÂRGOVIŞTEI.

Articol publicat în ediția Viata Romaneasca 11 / 2008

 Aproape în fiecare centru de județ din România apar câte patru publicații literare, cel puțin, unele dintre ele scăpând de sub orice control al minimului bun simț, nefiind văzute de un ochi critic, sau măcar de un spirit cu o brumă de discernământ. O astfel de revistă se numeşte “Climate literare” şi iese sub egida Societății Scriitorilor Târ­govişteni şi a Uniunii Ziariştilor Profe­sionişti din România (dacă o mai fi existând aşa ceva). Tot felul de inşi necompetitivi ai literelor române, ocoliți de istoriile literare pentru că au alergat de-a lungul anilor înafara culoarelor unde se evaluează performanța cano­nică, îşi oblojesc cum pot ratarea, de cele mai multe ori cu texte delirante. Iată o astfel de mostră din “Climate literare”: “Proffesor Honorius al Universității “Valahia” din Târgovişte, membru al unor academii din țară şi din alte spații ale lumii, autor prolific al unor opere literare şi ştiințifice, personalitate emblematică a vieții culturale dâmbovi­țene şi nu numai… merită toată recu­noaş­terea care i se aduce pe plan mon­dial, …capătă noi recunoaşteri interna­țio­nale... După ce a fost proclamat “Man of the year” (“Om al anului”), în 2005, la nivel mondial, de către American Biografical Institute, care, de altfel, l-a ales şi al său Research Board of Advisors, iar Oxfordul l-a nominalizat printre iluminații planetei în celebrul “Illuminated Testimonial – Porto­foliul Regalia”, fiind selecționat şi inclus în faimoase dicționare de personalități ale lumii, doar de câteva zile a primit din Statele Unite o nouă confirmare a recu­noaş­terii personalității sale incontes­tabile… şi-a găsit locul binemeritat în prima ediție a marelui “International Directory of Experts and Expertise… fiind declarat expert internațional in “Journalism – Writing (jurnalism şi literatură)”… şi tot aşa, pe o jumătate de pagină de revistă (!) se înşiruie pom­poasele titluri internaționale ale ilumi­natului de Dâmbovița, omițând să se precizeze şi pentru ce opere inestimbile, dăruite patrimoniului cultural al umani­tății, este doctor \n geo­politică, acade­mi­cian în arte şi ştiințe, creator al noii ştiințe numite “Geo-Civilizația”, al unei noi specii de cosmo-poezie, “Liriruna” etc., etc. Cine este titanul acesta, incu­nunat cu zeci şi zeci de titluri superlative pe toate meridianele lumii? Un zelos ziarist la presa județeană de partid dinainte de 1989, autor pe vremea traco­maniei ceauşiste al unui volum de versuri numit aberant “Dacoursitele. Eternele columne”, un nume care nu spune nimic, nimănui, dincolo de rui­nurile Târgoviştei, nefiind inclus nici măcar în generosul Dicționar biografic al literaturii române (Aurel Sasu), ce adună, totuşi, în cele două masive volume ale sale, 2301 nume de scriitori. E de prisos să spunem că toate titlurile in­­ternaționale, cu care se împopo­țo­nea­ză în mod ridicol megalomanul de Dâmbovița, sunt cumpărate pe dolari, le poate obține absolut oricine plăteşte nişte taxe fixe (cum a făcut si Corneliu Vadim Tudor, bunăoară!) şi are ambiția să egaleze delirul de grandoare, fără nici o acoperire în realitate, al modelului în materie, fosta tovarăşă de idealuri Elena Ceauşescu, “savant de renume interna­țio­nal, doctor inginer academician” etc. etc. care avea, totuşi – trebuie s-o recu­noaştem! – patru clase primare. (Z.I.)