Miscellanea
Ion Buzaşi

O publicație omagială: Paveldaniştii

Articol publicat în ediția Viața Românească 4/2016

O publicație omagială: Paveldani?tii. Editarea ei se datorează prozatorului Aurel Podaru, consătean cu marele rapsod al Câmpiei Ardealului, Pavel Dan (1907-1937), fapt cu care s-a mândrit totdeauna ?i care i-a inspirat notabile acțiuni de omagiere. A fost mâhnit că opera lui Pavel Dan, unul dintre cei mai valoro?i prozatori ardeleni, care completează triada Slavici, Agârbiceanu, Rebreanu nu este cunoscută nici pe meleagurile natale, nu figurează în programele ?colare de gimnaziu sau liceu, ?i s-a gândit să contribuie, pe cât i-a stat în putință la o mai dreaptă prețuire a autorului Urcăne?tilor. La fel ca Pavel Dan, a fost elevul poetului ?i profesorului Teodor Mură?an, care a întemeiat la Turda cenaclul „Pavel Dan”. Ascultând, apoi la Cluj o prelegere a profesorului Ion Vlad, despre nuvela Înmormântarea lui Urcan Bătrânul, o capodoperă a nuvelisticii române?ti, se hotără?te să se dedice studiului vieții ?i operei marelui său consătean, căci impulsul spre acest studiu a fost, inițial, fără îndoială, preponderent afectiv. A „completat” edițiile operei lui Pavel Dan, cu tipărirea unui manuscris, Literatura populară, apărută în anul 2007, anul centenarului na?terii lui Pavel Dan, ilustrând ideea că influența folclorului este o constantă a operei sale. ?i tot în anul centenarului au apărut, la inițiativa sa, două contribuții biografice: Amintiri despre Pavel Dan ?i Pavel Dan ?i Blajul. A fost printre cei care s-au ocupat de omagierea centenară a lui Pavel Dan la Blaj, unde acesta a fost profesor timp de un lustru ?i unde a scris cea mai mare parte a operei sale, fatalmente restrânsă, pentru că scriitorul trece la cele ve?nice înainte de a împlini treizeci de ani. Dar suprema omagiere a lui Pavel Dan este concretizată în ediția critică de Opere (3 vol.), apărută în 2012 la Editura Eikon din Cluj-Napoca, cu un amplu studiu introductiv semnat de criticul literar Andrei Moldovan, apariție editorială elogios comentată în presa literară. În anul 2014 a întemeiat „Asociația culturală Pavel Dan” din care fac parte scriitori, critici ?i istorici literari, admiratori ai operei scriitorului, ?i, la puțină vreme, m-a anunțat că se gânde?te să tipărească o foaie cu un titlu (curios, a?a mi s-a părut inițial) Paveldani?tii, din care au apărut până acum două numere cu mențiunea „Revistă semestrială editată de Asociația Culturală „Pavel Dan”.
Găsim aici, în aceste pagini semnătura unor istorici literari, autori de monografii ?i studii literare „Pavel Dan”, precum Ion Vlad, Constantin Cuble?an, Gabriela Chiciudean, Mircea Popa, alături de tineri profesori din Turda, Câmpia Turzii ?i Triteni, de la ?coli ce-i poartă numele.
Obiectivul principal al revistei este acela?i ca al Asociației, cunoa?terea operei lui Pavel Dan ?i o pledoarie pentru includerea în programele ?colare de gimnaziu ?i liceu a câtorva capodopere: Zborul de la cuib, Studentul Livadă, Urcan Bătrânul. Apariția revistei e urmată de prezentarea ei, a?a cum ne informează editorialul, în locurile legate de viața ?i activitatea lui Pavel Dan, Turda, Câmpia Turzii, Blaj ?i Cluj, prilej nimerit pentru evocarea scriitorului ?i a operei sale.
De aceea considerăm binevenită apariția acestei insolite reviste în peisajul revuistic actual, minat de o evidentă criză din cauze prea binecunoscute pentru a mai fi amintite ?i aici.