Miscellanea
I. Z.

CINE A FOST ÎN REALITATE ARTUR SILVESTRI?

Articol publicat în ediția Viața Românească 1-2 / 2009

Cel pe care îl ştiam critic literar la revista “Luceafărul”, în ultimii ani mai puțini glorioşi de până la Revoluție, s-a retras din viață în dimineața zilei de 30 noiembrie 2008, la vârsta de 55 de ani, şi a fost înmormântat la Mănăstirea Pasărea, lăsând în urma sa un mare semn de întrebare. S-a afirmat în critica literară la “Luceafărul” şi nu scria deloc rău despre tinerii debutanți, dar şi despre poeți de anvergura lui Cezar Ivăescu ( prefața vo­lumului său de versuri de la BPT). Lucru­rile au început să se tulbure iremediabil când Artur Silvestri a lansat un serial lung şi incredibil, prin virulența acuzațiilor împo­triva celor de la “Europa liberă”, cu infor­mații şi detalii atât de uimitoare, încât pen­tru toată lumea avea să devină clar că ele nu pot proveni decât din arhivele fostei Secu­rități comuniste. Acest serial, căruia i-a dat drumul în ultimii ani ai dictaturii ceauşiste, când Securitatea îşi consuma ultimele fu­mi­gene din arsenal, l-a scos practic pe criticul literar Artur Silvestri din viața literară, după 1989. Dar nu şi din viața publică. Dimpotrivă!

Răsturnările spectaculoase din destinul personajului nebulos numit Artur Silvestri (Târnăcop, pe numele său real) sunt aproa­pe o ilustrare didactică a ideii că Securitatea lucra la toate capetele sale de caracatiță activă, decisă să nu piardă, oricât ar fi fost de imprevizibil viitorul. Imediat după 1989, îl regăsim pe virulentul duşman al “Europei libere”, atât de bine informatul critic literar Artur Silvestri, reciclat în teologul pios care l-a însoțit pe patriarhul Teoctist în retrage­rea sa de trei luni la Mănă­s­tirea Sinaia (cea cu călugărul homo­sexual, recompensat după liniştirea apelor cu stăreția Mănăstirii Cernica, unde a declanşat un scandal zgo­mo­tos de presă). După reaşezarea liniştii ilies­ciene în țara bulversată de evenimen­tele din decembrie 1989, scăpate câteva zile de sub control, duhovnicul-bodyguard al patriarhului Teoctist îşi dă un doctorat, într-o universitate obscură din Spania, şi un altul, la o universitate şi mai obscură din India, după care revine în forță în spațiul public ca …expert pe noua piață imobiliară din România. În această calitate, îşi pune pe picioare o rețea mediatică de nişă, Casa Lux, care include şi o puzderie de publi­cații utilitare, cu imens succes la gospodinele singuratice şi necon­solate. Dar în această afacere extrem de profitabilă, Artur Silves­tri o va scoate în față pe fermecătoarea sa soție, Mariana Brăescu, ziaristă pe vremuri la Scânteia Tineretului, în umbra căreia va lucra ani de zile la viitoarele sale proiecte financiare şi mediatice.

Artur Silvestri va ieşi din nou la vedere, în presa de mare tiraj, după mai mulți ani, cu un look total schim­bat, binecunoscuta sa mustață, nea­gră ca pana corbului, extinzân­du-se într-o stufoasă barbă teologală, care îi va acoperi toată fața. Ii regăsim ima­­ginea acestei noi identității ilustrând texte extinse din cotidianele Eveni­mentul zilei sau Liber­tatea, unde dă sfaturi de specialitate pentru viitorii investitori în afaceri, în calitate de coordonator al rapoartelor anuale ale Insti­tu­tului de Consultanță Imobili­ară, pe care îl conduce. În paralel, îşi pune pe picioare şi extinde rețeaua Intermundus, “un întreg im­periu mediatic online”, cum spune Mariana Brăescu, cu zeci de publicații sub umbrela bogatei Asociații Române pentru Patrimo­niu (ARP), care recompensează cu premii anuale inclusiv scriitori pe care nu te-ai fi aşteptat să-i regăseşti în această zonă. Con­si­derat de emulii săi “istoric al civilizațiilor şi pro­motor cultural cu activitate enci­clo­pedică”, Artur Silvestri înființează inclusiv o Asociație a Scriitorilor Creştini, care îi ade­me­neşte pe mulți creduli, sau veleitari necompetitivi, majoritatea colaboratorilor extrem de activi ai acestui imperiu parând că provin, după modul asemănător cum scriu, din aceleaşi laboratoare care pot scoate pe bandă produse standard, cu elemente constante în profilul textual, uşor identificabile.

În tot acest timp, cât a rămas în umbră ca scriitor, nefiind menționat nici măcar în generosul Dictionar biografic al scriito­rilor români (Aurel Sasu), Artur Silvestri a publicat 14 cărți, la propria editură, desi­gur, care îi conturează proiectul său mai am­plu, numit România Tainică, foarte aproa­pe ca tematică şi ideologie literară de cărțile lui Pavel Coruț. Între aceste cărți, vom regăsi o monografie dedicată, inevi­tabil, vieții şi activității patriarhului Teoc­tist, şi o alta, intitulată Modelul “Omului Mare”, care îl are în centru pe Antonie Plă­mădeală, fostul mitro­polit controversat al Ardealului, în perioada comunistă. Îi prefa­țează cărțile, sau scriu admirativ despre ele, în publicații undergound, nume sonore de talia acad. Zoe Dumi­trescu-Buşulenga, sau acad. Constan­tin Ciopraga. Surprinzător de nume­roşii colaboratorii ai lui Artur Sil­vestri anunță în perspectivă proiectul a cel puțin patru volumi­noase cărți omagiale, care să strângă mărturii despre dimensiunea “en­ci­clo­pedică” a finanțatorului lor, pe care îl consideră “fondatorul şi sufletul acestei mişcări culturale şi patrio­tice”, numită Rețeaua Culturală ARP.

Activitatea febrilă şi de anvergură a aces­tei dimensiuni subterane a literaturii române necompetitive ar putea fi, însă, un model de mobilizare solidară şi eficientă pentru partea care se consideră reprezen­tativă şi valo­roasă a literaturii noastre de azi şi de totdeauna. (Z.I.)