Miscellanea
Eugenia Ţarălungă

BREVIAR EDITORIAL

Articol publicat în ediția Viața Românească 1-2 / 2009

Clujul gotic, de Lukács József, volum ilustrat cu fotografii de Várdai Levente, Editura Biblioteca Apostrof, 2007, 118 pagini. Albumul include capitole care se referă la: „Lumea stilului gotic”, „Aspecte ale dez­voltării oraşului medieval”, „Bise­rica Sfântul Mihail”, „Biserica şi mă­năs­ti­rea franciscană (fostă domi­ni­cană)”, „Bise­ri­ca reformată din strada Lupului (M. Kogălniceanu)”, „Bi­serica din Cluj-Mănăş­tur”, „Statu­ia Sfântului Gheorghe”.
În ce măsură este reprezentativ Clujul pentru stilul gotic, de ce trebuia făcută aceas­tă cercetare? Iată motivația autorului: „Dacă în părțile vestice ale Europei construc­ții care erau create cu elementele spe­cifice stilului gotic au apărut deja în secolul al Xll-lea, în Transilvania va fi ne­voie de încă un secol şi ju­mătate ca să apară prima construcție gotică, la abația de la Cârța. Atunci când în vestul Europei se construiau deja cate­dralele de la Paris (începând cu 1163), Laon (1170), Chartres (1195), Magdeburg (1209), Reims (1211), Amiens (1220), Köln (1248), la noi tocmai apărea prima construcție gotică. În com­pensație pentru această întârziere, am avut parte de stilul gotic mult mai multă vreme. Ajunge să ne gândim la faptul că în Cluj în secolul al XVII-lea se va reconstrui bolta gotică a bisericii reformate.
Epoca stilului gotic a fost deosebit de importantă pentru oraşul Cluj. Vom putea constata că în perioada stilului go­tic această localitate s-a emancipat la rangul de oraş, făcând eforturi uriaşe şi ambițioase să se integreze în curentele ideo­logice şi stilistice ale vremii. Putem spune că acest oraş a de­venit oraşul-comoară şi primul oraş al Transilvaniei în epoca în care stilul artistic dominant era goticul”.

Dicționarul termenilor filosofiei lui D.D. Roşca. (Român-francez-englez), Casa Cărții de ştiință, Cluj-Napoca, 2008, 246 pagini. 38 de termeni sunt explicați şi tra­duşi, de la cei generali, intrați demult în uzul curent, şi cărora nu le mai acordăm prea mare importanță, vezi Viață, Iubire (am­bii cu referire la sistemul hegelian), Moarte, Mit, Individ, Po­por, până la ter­meni specifici filosofiei lui D.D. Roşca: Exis­tența tragică, Tensiune interioară, Ma­şi­­nism, Totalizare, Atitudine estetică. Lu­crarea este opera colectivă a patru doc­to­ranzi ai Uni­versității din Cluj – Ci­prian Bota, Ciprian Sonea, Lau­ren­țiu State, Geor­ge State. Tra­ducerea în franceză îi aparține Lianei Lăpă­datu, iar cea în engleză – lui Bogdan Aldea.

Jurnale paralele. Radu Petrescu văzut de un elev al său, de Niculae Vrăsmaş, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008, 284 pagini.Deşi ni­meni nu e profet în țara lui sau în şcoala lui, se iscă de multe ori şi un revers al acestei atitudini, şi atunci avem de-a face cu volume de genul acestuia. O reverențioasă dare de seamă asupra vieții cotidiene a „pălmaşului” Radu Petrescu, cel care funcționa la începutul anilor ‘50 ca profesor într-o şcoală generală din Prundu Bârgăului. O încercare de a găsi, în însem­nări de acum 55 de ani, în scrisori, în arhive sentimentale, semne şi certitudini ale unor legături ce dau să iasă din sfera afectivului şi să intre în cea a spiritului. Iată-l pe scrii­torul Radu Petrescu văzut prin ochii lui Ni­cu­liță Vrăsmaş, elevul său din clasa a şaptea – „Părul mare, de poet, se revărsa peste gulerul ima­culat al cămăşii. Zâmbea şi mi se părea foarte tânăr. De fapt abia a terminat facultatea acum doi sau trei ani. Oare cum am putut să cred că este aceeaşi persoană cu G. Călinescu? Desigur, pentru că ne vorbea mereu despre dânsul”. Chiar dacă în ochii dilatați de admirație ai unora dintre copii Radu Petrescu are dimensiuni titanice, e firesc ca, în paralel, el să se între­be în ce măsură îl „diminuează” existența ano­nimă, într-un loc anomim – pe care, ia­tă, poate chiar trecerea scriitorului îl sal­vea­ză de la anonimat – „Singurul lucru pe lume care merită seriozitate este opera. Da­că aş fi ştiut asta acum zece ani în vară, acum nu m-aş mai fi aflat în Prund. Dar nu regret. Tra­iec­tul care m-a adus aici (şi nu-i cea mai proas­tă soluție, la urma urmelor!) are fru­musețea şi prețul lui, sunt încre­dințat. Mă re­găsesc astăzi în definiția mea. Nimic n-am pierdut. Cezanne a trăit toată viața în fundul unei provincii şi nici el n-a fost diminuat”.

Călătoria. Menodramă într-un act, cu două tablouri, de Octavian Onea, Editura Karta-Graphic, Plo­ieşti, 2008, 96 pagini. După volumul Titus, premiat pentru debut în teatru de către U.S.R., Asociația Braşov, în 2005, Octavia Onea pune în pagină cu aceeaşi vervă postmodernistă o mini-dramă (sau o menodramă). Elucidarea de către judecătorul de instrucție a misterului unei presupuse crime conjugale devine pre­text pentru o dibace incursiune în spa­țiul plo­ieştean de acum sau de mai demult, cu figurile sale legendare – firoscosul Ovi­diu Bogza (profesor de fizică, fratele mai „academicianului” Geo Bogza), Ion Stra­tan, Grigore Hagiu sau, din alte timpuri, Vla­huță, pictorul Grigorescu şi etern vii­toa­rea lui soție –, sau cu poveştile savu­roa­se ce au legături mai strânse ori mai laxe cu moartea pictorului Augustin sau cu volatila depoziție-prohod a văduvei Doina. Un joc al cuvintelor premonitorii sau un deces cau­zat de o scurgere de gaz metan? Citi­torul e cel care rămâne să decidă. Volumul este dedicat memoriei lui Laurențiu Ulici.

Înțelegerea tainelor, de Liviu Popescu, TipoMoldova, Iaşi, 2008, 116 pagini. „Mai mult contemplativ delicat şi interiorizat, nefurat de mari viziuni sau atitudini cople­şitoare” – aşa era văzut cu 12 ani în urmă poe­tul de către criticul Mircea A. Diaconu într-o cronică din „Bucovina lite­rară”, din care regăsim un fragment pe coperta a patra a volumului de față. O poezie a cărei unici­tate este aceea a sacadării cu orice preț prin înşirarea unor versuri ce conțin câte un unic cuvânt, rar două – şi numai prin excep­ție trei. Fiindcă se folosesc cuvinte mari, afe­ren­te unor teme la fel de mari: „cons­truind/ împreună/ o religie/ a euforiei/ după care/ spai­ma/ nu poate fi/ decât frigul/ de dea­supra/ capetelor/ noastre/ cu urme/ de mu­curi/ de țigări/ aprinse/ stinse/ pe creier/ în chiar ziua/ când hrana/ noastră/ de bază/ era o simplă/ fereastră/ cu zgârieturi/ adânci/ sub formă/ de colivie.” („Treptele frigului”).

Nu am voie, de Liviu Georgescu, Edi­tura Paralela 45, 2008, 184 pagini. Premiile şi cronicile ce vizează cărțile lui Liviu Geor­gescu s-au îmbulzit, dintr-un motiv sau altul, în anii din urmă, autorul ajungând acum la cel de-al zecelea volum publicat – în țară sau în S.U.A. – în ultimii opt ani, de la debutul din 2000. Membru al Cenaclului de Luni condus de Nicolae Manolescu, Li­viu Georgescu a profesat medicina, având acum un cabinet în New York. Vo­lumul de față include grupajele: „Aproape departe”, „Scăpăm pe spirale”, „În cele patru vânturi”. Al. Cistelecan notează în postfața sa: „Liviu Georgescu e acelaşi poet de sce­narii arhe­ti­pale care se strevăd acut prin pla­sa cotidie­nelor (...), scenariul bio­grafic sare numai­decît în scenariul general al evoluției şi isto­ria lumii defilează ca sec­vențe ale propriei deveniri, amestecată in­distinct în cosmo­logic. Identitatea e palimpsest. (...) Geneza e o poveste, destrămarea – o experiență”.

Orfeu şi maşina. Interviuri despre con­diția omului contemporan, de Nicholas Catanoy, Criterion Publishing, Cluj-Na­poca, 2008, 250 pagini. La doi ani de la finalizarea celor 21 de interviuri incluse în volum, acestea au fost preluate de pe ben­zile de magnetofon sau de casetofon şi au fost traduse de Raluca Vida şi Virginia Stă­nescu. Impactul noilor tehnologii asupra cul­turii este o temă generoasă (până la satu­rație), iar Nicholas Catanoy pune ac­centul pe faptul că „Scriitorii francezi care au răs­puns acestor anchete aparțin unor curente literare foarte pestrițe, de la poetul cla­sici­zant Pierre Emmanuel până la gene­rațiile avangardiste reprezentate de Tel-Quel-iştii Denis Roche şi Philippe Sollers. Între cei doi poli au fost chestionați roman­cierii Jean Cayrol, Gilbert Cesbron, (...) Mar­guerite Duras, dramaturgii Martin Achard şi René de Obaldia, eseiştii Jean Cau şi Jean Ricardou, criticii literari René Etiemble şi Roland Barthes, compozitorul (de muzică electronică) şi romancierul Pierre Scheffer şi omul de ştiință Jean Fourastié.
Reacțiile acestor autori la problema simbiozei sau a antibiozei dintre cele două culturi au fost uneori re­zer­vate, alteori cri­tice, deseori la­pi­dare, tematica mcluhaniană nefiind prea apetisantă. Din acest motiv, răs­pun­surile au variat de la optimismul lui Jean Ricardou (Scrisul trebuie să devină statutul tuturor) până la pesimismul lui Jean Fourastié (Artistul nu mai are mare lucru de exprimat), majoritatea autorilor abordând cu predilecție problemele socio-culturale”.

Evadarea din vid. Studii despre poezia românească de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI, de Andrei Bodiu, Editura Paralela 45, 2008, 172 pagini. Câte­va zeci de cronici apărute în reviste cultu­rale sunt prinse între copertele acestui vo­lum. Fără să-şi propună să revoluționeze ca­nonul poetic româ­nesc, „această carte atra­ge atenția asupra calității deosebite, în creştere, pe care a avut-o poezia lui Ioan Mol­dovan, un optzecist important care nu a fost până acum perceput (...), ca un poet de primă mărime. Sau vorbeşte despre foarte interesanta evoluție pe care o are, în acest de­ce­niu, poezia lui Ion Pop, perceput în mod evident ca unul dintre cei mai impor­tanți critici contemporani, dar mai puțin ca un poet foarte valoros. Sau sesizează schim­bările din poezia Magdei Cârneci, pre­cum şi calitatea teoretică a demersului au­toarei. Sau accentuează calitatea poeziei lui Constantin Acosmei, unul dintre cei mai interesanți poeți apăruți după Revoluție”. Andrei Bodiu declară, cu patetism bine tem­­perat de un acut simț al ierarhiilor va­lo­rice: „Am analizat poezia vie, poezia în mers şi asta în condițiile în care, iată, în 2008, autori despre care scriam acum cîțiva ani nu mai sînt printre noi. După Augustin Pop, ne-au părăsit şi Ion Stratan şi Ion Chi­chere demonstrând încă o dată că poezia le supra­vie­țu­ieşte autorilor autentici. Din ad­mi­rație pentru această artă şi cu convin­gerea lucidă a eternității ei, a faptului că este arta desăvârşită, am scris această carte”.

Eminescu. Negocierea unei ima­gini – construcția unui canon, emer­gența unui mit, de Iulian Costache, colecția Critică & Istorie Literară, Editura Cartea Româneas­că, 2008, 370 de pagini. Departe de a fi o carte scrisă cât ai clipi din ochi, lucrarea a avut ca punct de plecare un consistent doctorat şi o bursă de cercetare acordată de Centrul Memorial Ipoteşti. Volumul e prezentat laudativ, pe coperta ultimă, de nume mari: N. Manolescu, Al. Călinescu, Livius Ciocârlie şi, bineînțeles, Paul Cor­nea, conducătorul doctoratului. Dincolo de Argument, regăsim Sfidări actuale ale lec­turii operelor canonice, apoi Decuparea obiectului – cu sub­ca­pitole ca: Valorizări negative, Valorizări pozitive, Semioza extra­­literară, Oferta operei eminesciene. Structuri de negociere, iar notele şi încă 40 de pagini de bibliografie (deosebit de) se­lectivă completează această lucrare. Chiar dacă despre Eminescu ne părea că deja s-ar fi spus tot, Al. Călinescu punctează de ce aceasta nu este o carte printre altele, inter­şanjabilă cu oricare alta: „Auto­rul de­monstrea­ză că, în analiza „mi­tului” Emi­nescu, trebuie să avem în vedere şi istoria receptării operei eminesciene. Cartea se citeşte cu permanent interes şi e plină de idei originale şi fertile”.

Fantoma din moară, de Doina Ruşti, Editura Polirom, colecția Ego. Proză, 2008, 426 pagini. Într-un sat regățean, Comoş­teni, pe aproape de vărsarea Jiului în Du­nă­re, un învățător, Ion Nicolescu, este – ului­tor! – în corespondență cu minis­trul instruc­țiunii şi al cultelor de atunci, de la 1910, Spiru Haret. Întrea­gă această lume se pră­buşeşte peste câteva decenii, odată cu veni­rea comuniştilor – insidioasă uneori sau, după caz, brutală în exhibarea puterii nou-dobândite. Lumea aristocrației spiritu­lui, ce nu ține cont de distanțe geografice şi de ierarhii sociale, se spulberă pornind din mai multe locuri deodată, din toate acele zone labile în care şantajul şi lipsa de scrupule a celor ajunşi la putere s-au conjugat cu naivitatea colaboratorilor, informa­torilor ş.a.m.d. sau cu nevoile de tot felul ale unor oameni alunecați sub vremi. Abia ştiind să scrie, ei fac totuşi, cu creionul chimic sau cu cele pică la îndemână, rapoarte anodine sau malefice, în funcție de “bunăvoința” celui care le citeşte. Din toată acea lume rămâne, persis­tentă, vizibilă, în stare să mutileze şi să ucidă, o fantomă – suferința unor oameni, mereu alții.

Doina Ruşti se bucură, pe coperta a patra a acestui volum, de prezen­tările elogioase ale lui Dan C. Mihăilescu, Luminița Marcu, Horia Gârbea, Daniel Cristea-Enache. Şi are şi de ce se bucura!

EUGENIA ȚARĂLUNGĂ