Miscellanea
Paul Aretzu

JOCUL DE-A REALITATEA

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 / 2009

Ca un cadou premergător sărbătorilor de iarnă, în perioada 10-15 decembrie 2008, s-a des­făşurat la Teatrul „Al. Davila” din Piteşti Festivalul Interna­țional al Teatrului de Stu­dio, ediția a XII-a. Manifestarea, care a avut loc într-un spațiu neconven­țional, Studioul 125, i-a pus într-o situație insolită atât pe actori, cât şi pe spectatori, dispen­sându-se de scenă, de culisă, de acce­soriile decorative, angajându-i pe ac­tanți într-o comu­ni­care interactivă, cu un grad sporit de intimitate. Au parti­cipat două for­mații teatrale din Serbia, iar din țară, teatre din Braşov, Râm­nicu-Vâlcea, Ploieşti, Bucu­reşti, Piatra-Neamț, Pi­teşti. Selecția exigentă şi diversitatea reprezentațiilor a făcut ca nivelul competițional să fie unul ridicat, iar manifestarea, un eveniment agreabil şi interesant.

O surpriză plăcută a produs-o Tea­trul Sterija din Vârşeț, condus de cunos­cutul poet Petru Cârdu, care, colaborând cu Tea­trul Național „Marin Sorescu” din Craiova şi punând în scenă o dramatizare a lui Horia Gârbea, făcută după un roman al lui Gabriel Chifu, Relatare despre moartea mea, a oferit un model suplu de multicultu­ralitate şi sincretism. Nu­meroase au fost deliciile acestui spec­tacol, ținând deopo­trivă de su­por­­tul textual, de viziunea regizorală şi de jocul actorilor.

Scenariul a fost tensionat, o selecție de scene exponențiale, con­ți­nând, uneori alegoric, datele unui du­blu conflict, unul social-politic, legat de dorința sinucigaşă de evadare în lumea liberă a celor întem­nițați în lagărul comunist şi de ferocitatea re­pri­mării acesteia, şi altul psihologic, nemijlocit, trăit de o tânără pe care pro­priul tată, care o abandonase la naştere, grănicer-securist, o violează cu bestialitate, lăsând-o apoi să treacă în Jugoslavia. Alternanța tramei este amplificată prin dualitatea tonului, con­fesiv şi justițiar, ori prin schim­bările de timp, prezent sau retrospectiv.

Impresia scontată regizoral a fost aceea de improvizație, de repetiție generală, ac­torii dialogând cu spec­tatorii, demitizând constant secretele teatrului, dând reprezen­tației un aspect când colocvial, când eseistic. S-au adăugat numeroase şi inge­nioase arti­ficii scenice, acom­pa­nia­mentul muzi­cal, aparteul sau comen­tariul, multi­plicarea rolurilor unui actor, roluri proiectate vi­deo/audio motivate prin lipsa ne­previzionată a unora dintre interpreți, folosirea pantomimei, back­groun­dul ludic. Filosofia spectacolului a constat în com­primarea sa temporală, în con­tinua ampli­ficare intensivă a dramei, în dinamizarea sce­nelor, ceea ce a sporit cota de atracti­vitate, în de­con­­tractările create prin metoda dezin­volturii, prin schimbările de planuri. Deşi spectatorul este ținut cu o anume obstinație într-un prezent al luci­di­tății, al meditației existențiale, nara­țiunea scenică îl absoarbe mereu, proiectându-l într-un etos fic­țio­nal/real. Sunt două feluri de realități în această piesă: cea a memo­riei narative şi cea teatrală, scenică.

Intimitatea, apropierea spectato­rului de misterul artei, care a stat în atenția regizorală, a făcut să crească impresia de trăire în direct, de aprofundare a experi­mentului, de mărire a spiritului analitic al spec­tatorilor. De altfel, în mod paradoxal, fan­teziile exercitate n-au făcut altceva decât să asigure echilibrul pie­­sei, ludicul a contracarat pate­tis­mul, un lirism tragic a compensat severitatea situației politice.
În concluzie, spectacolul a fost o reuşită din toate punctele de vedere. Gândit într-o formulă familiară, de studio, după modelul muzicii de cameră, a reunit valoric inventi­vitatea plină de inteligență a regizorului Bogdan Cristian Drăgan, interpre­tarea expresivă a actorilor Anca Dinu, Ionel Cugia, Otilia Pescariu, Florina Petroi şi, nu în ultimul rând, exce­lenta conlucrare dintre textul re­fe­ren­țial al lui Gabriel Chifu şi dra­ma­tiza­rea eficientă a lui Horia Gârbea. De fapt, întregul festival a suscitat un interes deosebit, oferind soluții dra­ma­turgice dintre cele mai captivante şi mai pline de ingeniozitate.

Paul ARETZU