Miscellanea
Monica Patriche

DOUĂ RECENZII

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 / 2009

1. S-ar părea că Zero. Biografia unei idei periculoase (Charles Seife, Editura Humanitas, 2008) este o carte la modă: se încadrează biogra­fis­mu­lui contemporan iar titlul pro­mite o carte fascinantă şi provo­catoare. Is­to­ria unei idei pune în evidență soli­ditatea acestui edificiu care este ştiința, dar şi temelia ei filosofico-religioasă.
Charles Seife, redactor ştiințific al revistei Science, deținător al unei di­plo­me de Master of Science, eliberată de Universitatea Yale, ne provoacă astfel chiar din capitolul introductiv al cărții: „Cele mai mari întrebări ale ştiinței şi religiei se referă la nimic­nicie şi la eternitate, la vid şi ne­măr­­ginire, la zero şi infinit. Controversele referitoare la zero s-au transformat în bătălii care au cutremurat temeliile ştiinței, mate­maticii şi religiei. Dede­subtul fiecărei revoluții zace un zero şi un infinit.“

Resorturile intelectuale şi sufle­teşti ale omului pentru care bio­grafia, modernismul şi aventura țin de o specie eternă sunt următoarele: o anumită viziune asupra universului, căutarea esenței lucrurilor, respectul față de viață (îngemănat cu teama de zero, înțeles ca haos, neant), nevoia de a da înțelesuri unice şi permanente (care a făcut ca babilonienii să creeze simbolul zero, la început un spațiu gol pe abac), ne­voia de frumusețe şi or­dine (aceasta a făcut ca grecii să nu-l accepte pe zero), legarea bucu­riei de infinit, înțelegerea limba­ju­lui matematic în care este scrisă na­tura, şi care reclamă necesitatea unei asceze şi a dobândirii libertății din­colo de necesitate.
Zero a fost folosit pentru prima dată de babilonieni, nu ca număr, ci ca simbol; a fost respins de greci din cauza filosofiei lor, dar acceptat de indieni, a căror societate folosea in­tens conceptele de neant şi infinit. Cosmosul hindus, născut din neant, era considerat infinit (spre deosebire de universul apusean). În India țelul lumii create din nimic era să revină la nimic. Astfel, matematicienii indieni l-au acceptat pe zero şi, mai mult, i-au modificat statutul din substituent în număr. Acest fapt a fost posibil nu doar datorită filosofiei hinduse, ci şi a perspectivei matematicienilor orien­tali, care nu puneau prea mare accent, ca gre­cii, pe legătura dintre geometrie şi numere.

Cuvântul „zero“ îşi are rădăcina în limbile hindusă şi arabă: indienii l-au nu­mit sunya, adică gol, iar arabii l-au numit sifr, acest cuvânt, folosit apoi în Apus, primind o rezonanță latină: zephirus. Aceasta este rădăcina cuvântului zero de astăzi. Unii matematicieni din Europa au folosit terminologia cipher, denumire ce s-a ex­tins apoi asupra noului set de sim­bo­luri, toate fiind numite apoi cifre. Cel care l-a introdus pe zero în Europa a fost Leo­nardo de Pissa, cu­noscut ca matematician sub numele de­ Fibonacci. Notarea arabă s-a răs­pândit în secolul al XII-lea în întreaga Europă, Europă care l-a acceptat greu pe zero.

Cartea lui Charles Seife este o fasci­nantă poveste umană, scrisă cu talent, dovedind deschidere către ştiință, religie şi cultură, punând în evidență relația pro­fundă dintre ele. Zero. Biografia unei idei periculoase se dovedeşte instructivă pentru cei care cred că epoca actuală tehnicistă se poate dispensa de o umanitate pro­fundă. Umanitatea la care face apel cartea poate fi un subiect de reflecție.

2. Că matematica este artă o dovedeşte şi punerea în scenă, la Ro­ma, a piesei Infiniții scrisă de John D. Barrow, pro­fesor de matematică la Universitatea Cam­bridge. Autorul dedică regizorului Luca Ron­coni, „pentru imaginația sa fără li­mite“, Cartea infinitului. Scurtă intro­du­cere în nemărginit, etern şi nes­fâr­şit, tra­dusă şi editată la noi de Editura Humanitas în 2008.

Infinitul nu se confundă cu nemăr­ginitul. Suprafața unei mingi de biliard nu are margini. O muscă ar putea merge pe ea o veşnicie fără să întâlnească un capăt. Car­tea prezintă lupta teologilor şi oamenilor de ştiință de a da un sens termenului „infinit”, precum şi paradoxurile legate de el, găsite de filosofi, începând cu Zenon, dar şi războiul dintre matematicieni, unii dorind să alunge infiniții din matematică, sus­ți­nând că nu există. Este inte­re­santă disputa dintre Cantor şi Kroneker în privința realității infi­nitului. Având sentimente religioase profunde, Can­tor ridica lucrările lui despre infinit la statutul de adevăr revelat. Teoria infiniților a marelui mate­matician reprezintă un moment important în istoria ştiinței şi filosofiei. În această teorie, infinitul apare sub trei forme, descrise astfel de autorul lor: „Infinitul real apare astfel sub trei contexte: primul, care este realizat în cea mai desăvârşită formă, într-un mod total independent de expri­ma­rea în cuvinte, in Deo, şi pe care îl numesc Infinitul Absolut, sau simplu: absolutul; al doilea, care apare în lumea contingentă, creată; al treilea, pe care mintea îl cuprinde in ab­stracto ca pe o mărime matematică, un număr sau un tip de ordonare.”

Volumul lui John D. Barrow inven­tariază întrebările şi reflexiile puse de cosmologi, matematicieni, filosofi, teologi în ceea ce priveşte infinitul. Este universul infinit? Va dăinui el veşnic? Ce consecințe ar avea faptul de a trăi veşnic? Se poate întâmpla orice într-un univers infinit? Există probleme (şi dacă da, ce fel de probleme ar fi acestea) a căror rezolvare cu ajutorul unui computer ar necesita un timp infinit? Sunt câteva dintre întrebările legate de infinit. Zenon, Aristotel, Pascal, Nico­laus din Cusa, Newton, Cantor, Fericitul Augustin, Giordano Bruno sunt personaje vii în această carte. Aristotel respingea ideea că universul ar putea fi infinit. Sin­tezei dintre filosofia lui Aristotel şi filosofia creştină i-a urmat apariția unui număr de probleme în legătură cu subiectul contro­versat al unei infinități de lumi asemănă­toare Pământului. Fericitul Augustin face apel la unicitatea Întrupării pentru a argumenta impo­sibilitatea existenței altor lumi, existență în care credea, de exemplu, Giordano Bruno. Conturarea unei filosofii morale în acest caz are con­se­cințe stranii. Imaginarea unei etici a infinitului a fost considerată în final incoerentă şi respin­gătoare. Prima dilemă etică într-un univers infinit este următoarea: nici o acțiune nu poate modifica întreaga cantitate de bine (sau de rău) din univers, dacă aceasta este infinită.

Problemele cosmologilor sunt legate în principal de existența veş­nică a univer­sului, cu toate con­se­cințele ei, la toate nivelele: social, personal, mintal, legal şi psi­hologic. De asemenea, începutul exis­tenței spa­țiului şi timpului, în care mărimi ca temperatura şi densitatea erau infinite, ridică alte probleme.
Cartea cu un număr infinit de pagini din povestirea lui Borges Cartea de nisip devine „un obiect de coşmar“. Ceea ce nu este cazul cu această carte, care se dove­deşte a fi, dimpotrivă, o carte luminoasă şi inte­re­santă, ce captivează mintea şi îm­bo­gățeşte sufletul.

MONICA PATRICHE