Miscellanea
M. D.

ION D. SÎRBU – POSTERITATEA SCRIITORULUI

Articol publicat în ediția Viața Românească 8-9 / 2009

În iunie, la Craiova, au avut loc manifestări culturale prilejuite de punerea în practică a proiectului Ion D. Sîrbu – posteritatea scriitorului. 90 de ani de la naş­tere, 20 de ani de la moarte. Proiectul a fost realizat prin contribuția Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova, Universita­tea din Cra­iova – Facultatea de Litere, Teatrul Național „Marin Sorescu”.
Debutul manifestărilor, inițiate de scriitorul Ioan Lascu, director de proiect, a avut loc mier­curi, 17 iunie, ora 18,00, la sala „Ion D. Sîrbu” a Teatru­lui Național din Craiova, cu un ciclu de conferințe cu tema Ion D. Sîrbu – secretar literar la Naționalul din Craiova, la care şi-au adus contribuția Mircea Cornişteanu, Emil Boroghină, Ioan Lascu, Nicolae Coande, Toma Velici. A ur­mat un spectacol-lectură cu fragmente din câteva piese scrise de Ion D. Sîrbu: Arca Bunei Speranțe, Frunze care ard, Co­vor oltenesc şi Pragul albastru. Au interpretat roluri din piesele mențio­nate actorii Ilie Gheorghe, Mirela Cioabă, Angel Rababoc, Gina Călinoiu. Ilie Gheorghe l-a evocat emoționant pe Ion D. Sîrbu, pe care l-a întâlnit, providențial, după cum şi-a amintit, chiar în anul absolvirii facultății de teatru.
O expoziție documentară cu afişe şi fotografii din piesele dramaturgului a fost amenajată în foaierul teatrului. Sâmbătă, 20 iunie, şi miercuri, 24 iunie, de la ora 11,00, la Biblioteca Județeană „Ale­xan­dru şi Aris­tia Aman” din Craiova au fost audiate lecturi publice în limbile română, franceză şi engleză efectuate de tinerii traducători membri ai cercului de profil INTERCUL­TURA de la Facul­tatea de Litere. Opera vizată a fost Jurnalul unui jurnalist fără jurnal iar traducerile au fost coor­donate de universitarii Ioan Lascu, Valentina Rădu­lescu, Anda Rădulescu şi Victor Olaru, Facultatea de Litere, secția traducători.
Omagierea lui Ion D. Sîrbu a continuat sâmbătă, 27 iunie, la Biblioteca franceză „Omnia”, unde au avut loc lucrările coloc­viului național pe tema Raporturi valorice şi estetice stabilite între opera antumă şi opera postumă a lui Ion D. Sîrbu. Au parti­cipat scriitori, profesori univer­sitari, cerce­tători şi scriitori din Iaşi, Piteşti, Petroşani şi Craiova, dintre care amintim pe Elvira So­ro­han (lu­crarea a fost citită de Ioan Lascu), Nicolae Oprea, Mihai Barbu, Marian Boboc, George Popescu, Toma Grigorie, Mircea Moisa, Ioan Lascu, Nicolae Coande, Doru Nicolae Pătru, Toma Velici, Flori Bălănescu, Dumitru Augustin Doman etc. La manifestări a participat ca invitat de onoare soția scriitorului, doamna Elisabeta Sîrbu. La finalul simpozionului a fost citit un text scris de Paul Goma special pentru acest moment.
Actorii Emil Boroghină şi Remus Măr­gineanu, ca şi dna Didina Davidescu, prie­tenă apropiată a familiei Sîrbu, au ținut să-l evoce pe cel care, într-un articol publicat în 1965, în Ra­muri se autode­finea astfel, din postura de secretar literar: „Față de drama­turg am punctul de vedere al criticului; față de consiliul artistic punctul de vedere al dramatur­gului ; față de regizorul piesei am punctul de vedere al consiliului ; față de actori punctul de vedere al re­gizorului; față de public am toate punctele de ve­dere. Față de cronicarii dramatici nici unu. Şi, totuşi, sunt acuzat uneori că prea țin la punctul meu de vedere.”
Comunicările participanților vor fi publicate ulterior în corpusul unui volum intitulat Caietele Colocviului Național Ion D. Sîrbu. Craiova, 27 iunie 2009.
Pentru a încununa manifestările dedi­cate vieții şi operei lui Gary Sîrbu, luni 29 iunie, cu o zi după împlinirea a nouă decenii de la naşterea lui, la Petroşani, pe zidurile a trei clădiri unde a locuit şi a învățat cândva scriitorul, au fost dezvelite, cu concursul Sindicatului Liber al Minei Livezeni, plăci comemorative.
Finanțatori ai proiectului sunt Consiliul Județean Dolj şi Loteria Română.

Nicolae Coande
Gellu Naum în Cetatea Dogilor. Ne-a vizitat la redacție, proaspăt întors din Italia, distinsul tradu­cător, critic şi, mai nou, prozator (debutat în VR, 6-7) Geo VASILE. Ca să ne povestească, pe viu, înaintea jurna­lelor şi revistelor, cum pe 11 iunie avusese loc la Institutul Român de Cultură şi Cer­cetare Umanistică de la Veneția (oraşul cel mai suprarealist cu putință din Europa, spu­ne domnia-sa) lansarea unei masive anto­logii bilingve Gellu Naum LA QUINTA ESSENZA. A CINCEA ESENȚĂ apărute recent la Editing Edizioni, Tre­viso. Am vă­zut şi noi superba carte, de 312 p., “blinda­tă” cu o amplă cronologie a operei poetului de la Comana, precum şi cu un eseu introductiv, ambele aparținând – se înțelege – italienistului şi criticului Geo Vasile. La eve­niment, mai aflăm, au luat cuvântul di­rectoarea Institutului, Monica Joița, prof. Silvana Tamiozzo de la Universitatea Ca’ Fos­cari şi criticul Nicola Cecconi. Apoi, în ziua ur­mătoare, pe 12 iulie, lui Geo Vasile i s-a decernat la sediul Primăriei – de către asesoarea pentru produc­ție culturală şi relații internaționale, ex-deputata Luana Zanella –, medalia oraşului Veneția în semn de recunoaştere a activității sale de promo­vare a relațiilor culturale româno-italiene. În timpul seju­rului la Veneția, Geo Vasile a fost căutat (pentru mul­țumiri privind o mai veche traducere şi anta­marea uneia noi) de Tziano Scarpa, autorul recen­tului roman Sta­bat mater, distins în această vară cu două premii, Super Mondello(Palermo) şi Strega.
În drum spre casă, prietenul nostru a răspuns invitației romancierului Marco Salvador de a vizita printre altele, Centrul de studii pasoliniene de la Casarsa, unde se văd, între altele, caietele-manu­scrise ale jur­nalului de tinerețe, încă inedit, al lui Paso­lini. La plecarea în țară de pe aeroportul Tre­viso, Geo Vasile s-a întrevăzut preț de o cafea cu scriitorul Paolo Ruffilli (directorul colecției în care a apărut antologia lui Gellu Naum), prieten al literaturii şi artelor româ­ne, prezent în bibliotecile şi librăriile noas­tre cu mai multe volume de poezie şi proză. Autorul italian a ținut să-i dăruiască tradu­că­torului său în română versiunea italo-spaniolă a volumului Diario di Normandia (premiul Montale), apărută recent în Mexic.
Geo Vasile, în redacția VR, şi-a ilustrat re­la­tarea despre experiența sa ferice în pa­tria lui Tizian cu un material documentar, ico­­nografic, impresio­nant: antologia din Gellu Naum, medalia oraşului Veneția, plian­te şi fotografii, multe fotografii cu per­so­najele invocate mai sus, inclusiv alături de fiul său trăitor de ani buni la Torino, şi ca­re fireşte şi-a asistat cu emoție distinsul pa­ter, la pomenita lan­sare, imortalizând-o cu ajutorul computerului. Un eveniment nu de toată ziua, ce merită comentat cu satis­facție şi recunoştință pentru un cărturar pe cât de discret pe atât de rafinat, care face cinste nu de azi de ieri imaginii României în spațiul cultural despre care (şi pentru care) cu atâta devoțiune traduce, scrie şi vorbeşte. La mai mare, stimate Geo Vasile, Signoria voastră ! (M.D.)