Miscellanea
Monica Patriche

SINGURATATEA MATEMATICIANULUI

Articol publicat în ediția Viața Românească 8-9 / 2009

 Volu­mul, apărut la Editura Academiei, 2008, pre­ia discursul de recepție al domnului aca­demician Solomon Mar­cus la primirea în Academia Ro­mâ­nă, împreu­nă cu răspun­sul domnu­lui academician Marius Iosi­fescu.
Discursul de recepție era, cu câteva ge­nerații în urmă, un mod obişnuit de a marca pătrunderea în Academie, reflectând natura aristocratică a culturii. Dialogul, respectul față de ceilalți şi modestia ar caracteriza noblețea omului de cultură. Dialogul este considerat modul normal de existență şi ține de o anumită unitate a activităților umane. Această uni­tate este vizibilă şi în răspun­su­rile unor acade­mi­cieni, care aveau o cu totul altă specializare decât cei care îşi rosteau discursurile de recepție. De exemplu, în 1883, compozitorului George Enescu i-a răspuns Gheorghe Țițeica.
Modestia domnului Marcus se observă de la începutul cuvântului său, căci „a te pretinde mate­matician este o cutezanță pe care puține persoane în cunoştință de cauză şi-o pot permite.“
În ce constă singurătatea matemati­cia­nului? Aflăm că există, în primul rând, o sin­gurătate a ma­tematicii şco­lare. În gim­naziu, adesea, elevii res­ping această dis­ci­plină, considerând-o un fel de pedeapsă. Primind, chiar în prima oră de curs, de la profesorul Miron Nicolescu, îndemnul de a face tabula rasa din matematica şcolară, stu­dentul Solo­mon Marcus a fost inițiat în Ana­liza matematică, aflând aspecte pe care le întâlnise în poezia lumii: „În acelaşi timp, întocmai ca şi matematica infinitului, poe­zia transgresează locul comun al existenței cotidiene, pentru a ne pune în contact cu as­pecte antiintui­tive, paradoxale, ale existenței.“
Domnul Marcus mărturiseşte că a des­coperit din nou singurătatea în momen­tul în care a trecut la o activitate interdisci­plinară şi filosofii, oamenii de ştiință, scriitorii, ga­ze­tarii erau mirați de existența unei posibile legături între matematică şi calcula­toare, pe de o parte, şi lingvistiscă, biologie şi psi­hologie, pe de alta. Matema­tica era văzută doar ca un şir de calcule.
Factorul care determină, în primul rând, sin­gu­rătatea matematicianului este limba­jul, astfel că autorul se ocupă în primul rând de a-i stabili com­ponentele, funcțiile, di­men­­siunile narative şi dra­ma­tice. Dar mate­matica nu este doar limbaj, ci este fenomen de cultură, ştiință, artă, mod de a înțelege lu­mea, mod de viață... şi lista rămâne deschisă.
Matematicianul se confruntă cu o dublă sin­gurătate: singurătatea care-l are pe el ca autor, dar şi singurătatea matematicii în via­ța socială. Şi totuşi, domnul Marcus găseşte că tocmai „izolarea la care este condamnată îi conferă matematicii uni­ver­sa­litatea pe care nimeni nu i-o poate contesta.“ Mate­matica este „un catalizator al transferurilor de idei, concepte şi rezultate între domenii dintre cele mai diferite.“
Cuvântul de răspuns al domnului acade­mician Marius Iosifescu începe prin remar­ca, justă de altfel, că discursul de recepție al domnului Marcus e de o factură cu totul deosebită şi că ar putea fi asumat de multe secții ale Academiei Române. Apoi prezintă detaliat biografia singurului matematician român cu numărul Erdös egal cu unu.
Dincolo de titlul care sugerează o temă sen­sibilă – singurătatea –, discursul dom­nului aca­de­mician Solomon Marcus vor­beş­te despre un dialog uman şi inter­disciplinar, în cadrul căruia mate­matica îmbo­gățeşte celelalte discipline cu ceea ce ține de virtuțile ei: spiritualitate, libertate, gratuitate. Discursul de recepție îl înfăți­şază, aşa cum recu­noaşte şi discipolul dom­­niei sale, domnul Iosifescu, ca pe un matematician atipic, interesat de mai multe domenii ale culturii, cu contribuții nume­roase în disciplinele umaniste, cu o bogată viață spirituală, şi aş adăuga, cu o mare sen­sibilitate, manifestând căldură sufletească în dialogul cu ceilalți, dincolo de erudiția de care dă dovadă şi de limbajul elevat. Un poet al acestei arte care este matematica.

Monica Patriche