Miscellanea
Monica Patriche

MILENIUL PIERDUT

Articol publicat în ediția Viața Românească 8-9 / 2009

MILENIUL PIERDUT (Editura Dacica, 2008), autor Florin Diacu, matematician de origine română, profesor la Universitatea Victoria din British Columbia, Canada, dezbate ideea că Evul Mediu nu a existat niciodată, cronologia actuală având o eroare, în avans, de peste o mie de ani.
Cartea lui Florin Diacu ia în considerare argumente şi contraargumente care să susți­nă sau nu teza unor matematicieni ruşi (între care vocea preg­nantă este Anatoli Fomen­ko), teză potrivit căreia ar trebui revizuită istoria. Ideea că în loc de a fi în anul 2009, suntem în anul 945, că în calendarele noastre sunt în plus cel puțin o mie de ani este zguduitoare.
Cine este Anatoli Fomenko şi cum a ajuns el să susțină ideea că un mileniu este pierdut în istorie? Care sunt argumentele care o susțin? Care i-au fost susținătorii şi care au fost reacțiile oamenilor de ştiință con­tem­porani? Care ar fi concluziile şi con­se­cințele unei asemenea idei aflăm din Mileniul pierdut.
Anatoli Fomenko, profesor la Uni­versitatea din Moscova, lucrează în câteva domenii ale mate­ma­ticii şi este membru al Academiei Rusiei. A publicat lucrări de cronologie, având ideea că documentele antice au fost interpretate greşit şi că aceste erori s-au perpetuat de atunci. De exemplu, el crede că multe dintre dinastiile antice şi medie­vale sunt simultane şi nu successive. Şi-a publicat lucrările în reviste de prestigiu internațional şi ipotezele sale au stârnit mari controverse. Metodele lui de cercetare se bazează pe mecanica cerească şi astrono­mie, metode statistice pentru texte şi hărți, dinastii care se suprapun şi datarea horo­scoa­pelor egiptene; respinge argumentele istorice care contrazic rezultatele ştiințifice.
Fomenko consideră istoria un joc de puzzle din care lipsesc multe piese. Docu­mentele vechi sunt vagi şi incomplete, de unde necesitatea unei coloa­ne vertebrale, a unei structuri de bază, care să fie dată de puncte de referință ale cronologiei. Lipsa unei coloane vertebrale a timpului, nevoia de re­pere, haosul de date şi evenimente pen­tru care succe­siunea în timp este importantă sunt bulver­sante. Părintele cronologiei, Joseph Scalinger (1540-1609), nu a avut ca scop inițial descifrarea calendarelor, ci dorea să afle o ordine a ideilor filologice. Cine influența pe cine? Care poet antic împrumutase de la care scriitor? De aici a perpetuat nevoia de a pune evenimentele istorice în ordine cronologică.
Matematica, mecanica cerească şi astro­nomia sunt văzute ca acei piloni pe care se poate baza o ştiință cum e crono­logia. În secolul XX au fost descoperite me­to­de de datare ştiințifice, cum sunt datarea cu radiocarbon (teoria lui Frank Libby, care a obținut premiul Nobel pentru chimie în 1960), dendrocronologia, creată de astro­no­mul american Andrew Ellicot Douglas în timp ce încer­ca să coreleze di­men­siunea inelelor arborilor cu ac­ti­vitatea petelor so­lare, termoluminis­cența, datarea arheo­mag­netică. Niciuna din­tre aceste metode nu e sigură, şi Fomenko le respinge pe toate, ma­joritatea argumentelor sale fiind bazate pe primele eşecuri ale tehnicilor radiocar­bonului create de Libby.
Fomenko neagă cronologia tradițională. De exemplu, el plasează Războiul Pelopo­neziac în secolul XI, Sinodul de la Niceea în secolul IX, răsturnând astfel succesiunea acestora. Meto­delele lui se bazează pe cal­cule ale unor eclipse descrise de Tucidide, respectiv de repetarea la fiecare 532 de ani a datelor pascale.
Chiar dacă criticii lui Fomenko sunt mai mulți decât susținătorii, şi dacă nu va fi o rescriere a istoriei, argumentele astrono­mice (şi nu numai) în favoarea tradiției fiind puternice, amploarea acestor studii şi problemele ridicate este zguduitoare. Şi lectura acestei cărți este bulversantă, fie şi numai prin cantitatea de informație con­ți­nută, prin erudiția de care dă dovadă auto­rul. La sfârşitul ei, mă întreb şi eu, cu poeta Constanța Buzea: „a socotit Dum­nezeu numărarea zădărnicie?“ (Netrăitele, vol II)

Monica Patriche