Miscellanea
Eugenia Ţarălungă

BREVIAR EDITORIAL

Articol publicat în ediția Viața Românească 8-9 / 2009

Probă de viață, de Radu Florescu, Editura Conta, 2008, 64 pagini. „E uriaşă, în fond, discre­panța dintre valoarea poeziei lui Radu Florescu şi spectacolul receptării ei” spune, pe bună dreptate, criticul Mircea A. Diaconu despre cel de-al şaptelea volum de versuri al autorului. Radu Florescu vine cu „pământ proaspăt pentru crescut, pentru ziua de mâine”: „Zilele şi nopțile adună în spatele casei/ într-un fel aproape sublim bucuria şi spaima/ muzica unui timp întors din pământ/ fracturat pe alocuri. între două călătorii/ la marginea satului/ am văzut cum trec înspre steaua polară/ celulele albe şi roşii îndobitocite de plâns/ ca o probă de viață./ în spatele casei ziua de mâine.”
Cele trei grații, de Naomi Ionică, Cristina Popa, Georgiana Rusuleț, colecția Frontiera. Debut, Editura Aula, prefață de Alexandru Muşina, 2008, 126 pagini. Ieşite de sub mantaua cursului de scriere creatoare al lui Alexandru Muşina, „cele trei grații” au în comun, se spune în prefață, „aceeaşi marcă a feminității autentice, mereu miste­rioa­să, totuşi. Toate trei scriu o poezie din care lipsesc poncifele feministe, vulgarită­țile, manifestările nevrotice, invocarea ob­se­sivă a organelor, dar în care simți prezența discretă a hormonului feminin, a estroge­nului, a unei biologii (şi psihologii) ireduc­tibile”. Ca volume de sine stătătoare, debu­turile nu ar fi avut poate prea mare însem­nătate, dar prin grupajele cu pricina („Fantasia”– Naomi Ionică, „Poeme fără cercei” – Cristina Popa, „Garsoniera cu po­veşti” – Georgiana Rusuleț) cele trei debu­tante au găsit o modalitate onestă de a răz­bate spre „lumina tiparului”, o lumină mult mai la îndemână acum decât în vremurile comuniste, când volumele colective erau o formă de a masifica ceea ce este individual şi unic: creația fiecărui autor.
Literatura în totalitarism. 1954. Anul glorio­sului deceniu, de Ana Selejan, colecția Critică & Istorie literară, Editura Cartea Româ­nească, 2009, 446 pagini. Al treilea volum al seriei. Chiar şi în vremurile de început ale dezghețului antistalinist, Congresul scriitorilor sovietici rămâne o oportu­nitate greu de ratat – delegația scriitorilor din R.P.R. fiind formată din Sadoveanu, Beniuc şi V. Em. Galan. După cum remarcă Ana Selejan, „breasla scrii­torilor români, prin cele mai autorizate voci ale ei, ține să accentueze şi cu acest prilej viabilitatea metodei realismului socialist, a spiritului de partid în literatură. N-a fost un fapt singular, nici con­junctural, nici conce­siv, nici de suprafață. Pro­pa­ganda sovietică a fost un obiectiv permanent în politica re­dac­­țională (şi editorială) şi-ar trebui să scriem alte cărți dacă faptul n-ar fi subîn­țeles şi parțial bibliografiat. (...) Totali­ta­rismul realist-so­cialist rămâne, în conti­nuare, singura opțiune este­tică. (...) Dar sunt speranțe că vidul valoric literar îşi încheie ultimele volute şi că puținele semne de spargere a totalitarismului ideologic în plan estetic – atât de sever, de repede izolate şi partinic denun­țate – vor reuşi să impună creația în durată: idealul dintotdeauna al oricărui artist”. Pe de altă parte, „trend”-ul general îşi vedea de-ale lui: pe axa reve­nire-remodelare-reorientare, scriitori interbelici de marcă (Arghezi, Blaga, Philippide) încep treptat în 1954 să fie „recuperați” de regim, într-o măsură convenabilă, desigur.
La bună dispoziția Dumneavoastră (parodii după Dinescu), de Liviu Capşa, Editura Vinea, 2009, 82 pagini. Un gen prizat, până la un punct, fireşte. Pisicile din Vatican devine Câinele din Bu­cu­reşti, Elegia butoiului devine Elogiul butoiu­lui, iar Gastronomica are o sursă tăinuită cu grijă („du­pă o rețetă secretă”, Capşa dixit): „Într-o zi, cam pe la prânz/ când se umflă iarba-n mânz/ şi vițica slobodă/ paşte ştir şi lobodă// Când de arşiță pământu’/ îl invocă pe dom’ Vântu/ şi porumbul se îndoaie/ jinduind la doamna Ploaie// Lăsa-i toată treaba baltă/ fluierând ca trenu-n haltă/ şi fără prea multă vorbă/ mă gândii să pun de-o ciorbă”. Refe­rin­țele critice apărute de-a lungul timpului, după 2000, însumează nume ca: Alex Ştefănescu, Horia Gârbea, Marius Chivu, Ion Roşioru, Ion Zubaşcu.
Lupta daimonului cu demonii. O sută şapte întrebări despre femeia creştină pentru Aurelian Titu Dumitrescu, de pr. Niculae Constantin, Editura Semne, Editura Vinea, 2009, 142 pagini. În postfața volumului, Caius Traian Dragomir notea­ză: „Elementele structurii conceptuale a dialo­gului sunt, evident trei: femeia, credința creştină şi perso­nalitatea autorului, cu viața sa, cu ființarea sa crea­toare, cu centrarea existenței sale pe propriul spirit – în sensul psihanalizei religioase a unui Viktor Frankl – şi, implicit, pe comuniunea spirituală cu ființa iubită, cu alții dar mai ales, în modul cel mai explicit, cu Dumnezeu. În femeie, revelarea condiției sale creştine nu este imediată, explicită dar, prin tuşe succesive, prin revenirea asupra temelor, ea se produce efectiv, în fapt. Subtitlul volumului ar fi putut foarte bine să sune altminteri, oare­cum simetric celui dat: întrebări despre fe­meie adresate unui bărbat creştin. Credința se închide cu evidență, în cercul uniunii uma­ne, intens emoțio­nale şi elevat spiri­tuale, a iubirii şi, implicit, a legăturii corpu­rilor, a sexelor. Interesant şi inspirat, relația femeie-credință nu este niciun fel dogma­tizată, structurată doctrinar, nici de poet, ceea ce apare drept foarte firesc, dar nici de preot, fapt cu deosebire fericit, relevând aleasa înțelegere a omului, în ortodoxia română de azi.” Unele dintre titlurile celor 20 de capitole sunt surprinză­tor de percutante: „Fără Dumnezeu şi fără femeie, orice bărbat este hidos”.
prin ochii împăturiți peste lume, de Lucian Tămaş, Editura Dacia, colecția Poeții Urbei, seria Poeții Sătmarului, 2008, 60 pagini. Include şase reproduceri după Luciana Tămaş, fiica poetului, iar 150 de exemplare conțin şi câte o lucrare originală. Poetul scrie ca şi cum ar face respirație gură la gură, fiecare vers devine crucial, salvator sau fatal: „apoi şi-a smuls pielea/ apoi şi-a făcut venele ghem/ apoi a învățat cumplitele vorbe/ apoi le-a scris/ fireşte i-am văzut pielea (ca o şopârlă/ întinsă la soare pe mar­ginea drumului)/ i-am văzut venele înfăşu­rate în jurul/ unui abator am rostit cum­plitele vorbe/ de parcă aş fi smuls un gât de țap/ cu limbă de moarte curgând/ din scrâş­netul carnal în bocetul/ aerului negru sunt eşti este? (s-a schimbat semaforul). Până şi neîndurătorul critic Marin Mincu apreciază poemele lui Lucian Tămaş: „Pe parcurs nu am găsit decât puține disonanțe, discursul poetului fiind aproape purificat de orice balast şi am constatat o alunecare continuă spre un peisaj textualizant aflat într-o tensiune acută unde sângele, lupii, bisturiul, tescuiesc un alt sistem de comunicare care ni se transmite cu încordarea necesară co­mu­nicării poetice autentice.” Alte referințe critice: Al. Ciste­lecan, Alexandru Lungu, Alexandru Pintescu.
Mamamea moarte, de Viorica Răduță, Casa Cărții de Ştiință, Cluj-Napoca, 2008, 150 pagini. Ca să nu intre sub tirania morții celor dragi, o femeie singură se agață de sunete, de culori, de picăturile de viață din vreun tub de perfuzie pentru Ana, sora prin alianță – de sunetul bățului de corn în care se sprijină mama sa oarbă, de vânzoleala din tren, de vreme ce drumurile se îndesesc între movul din Bagdadul copilăriei şi şcoala unde predă acum (şi unde are de înfruntat o altă moarte, cea a profesorului Radu) sau între movul de Bagdad şi animația specifică unui simpozion la vreun muzeu de artă dintr-un oraş de provincie.
Ghețarul, de Şerban Tomşa, Editura Cartea Românească, 2009, 342 pagini.Câte un pubis aflat la pândă, câte o rememorare din copilărie – o sen­zua­litate latentă mus­teşte sau izbucneşte în jerbe, din loc în loc în acest roman năstruşnic, urmuzian, a cărui notă dominantă este, de fapt, melancolia lui Kas­telka. Tom K. (un Tomşa care pătrunde şi se pierde într-un ținut al distopiei, Christiana) tinde să vadă totul enorm, cu – sau chiar în – „ochiul lui Dumne­zeu”, un loc în care timpul se suspendă până la ino­cența copi­lăriei şi devine un trecut-viitor în derulare sub „ochiul” argintiu, luminos, al unui ghețar apa­rent de neclintit, aflat la înălțimi montane de nea­tins. „Ghețarul lui Şerban Tomşa e făcut din poveşti. Unele netermi­nate, altele neîncepute, aşezate pe pagină cu gestul calm al unui dresor blând. Aluzia culturală stă în fundal, pândindu-l pe neştiu­tor, răsplătindu-l pe opusul lui şi mângâin­du-i pe amândoi. E cartea generoasă – la citire şi la recitire – a unui scriitor adevărat.” spune Călin-Andrei Mihăilescu.
EUGENIA ȚARĂLUNGĂ