Cronica literară
Gheorghe Grigurcu

O RUDĂ SĂRACĂ?

Articol publicat în ediția Viața Românească 7-8 / 2011

Poet, prozator, comentator al literaturii, N. Davidescu face, între primii în literele româneşti, figura unui scriitor „total”. Onorabil în primele două ipostaze, în prezent avem impresia că ne-ar putea interesa cu precădere în ultima. Destinul literar nu i-a fost deosebit de favorabil din pricina unor opinii tranşante, care nu se încadrau în tiparele momentului, creîndu-i o reputație de incomod ce se fixează în istoria literară a lui E. Lovinescu, care nu-l agrea, vînîndu-i mai cu seamă slăbiciunile, în cea a lui G. Călinescu, care, deşi îi acordă un spațiu larg, îl întîmpină aşijderea cu mari rezerve, evitînd complet a se referi la critica sa, şi se prelungeşte pînă la recenta istorie a lui N. Manolescu, din care este pur şi simplu exclus. Un „domn”, în vechea nuanță a termenului, un intelectual rafinat, deținînd funcții măgulitoare în domeniul culturii (secretar general al „Societății Scriitorilor Români”, membru al PEN-clubului francez, reprezentant al României la întrunirile scriitoriceşti internaționale), N. Davidescu s-a văzut marginalizat mai întîi de către criticii interbelici, care l-au tratat ca pe o rudă săracă. Şi, totuşi, recitindu-l, nu poți a nu-i acorda şansa unei reparații. Considerațiile sale care-i indispuneau pe contemporani pot căpăta frecvent în ochii noştri prospețimea nealterată a unor puncte de vedere noi, desigur controversabile mai cu seamă în context, însă care nu ne apar mai puțin demne de interes. Personalitate singulară, neîncadrabilă unei grupări, N. Davidescu a dispus de o privire ageră, aptă a străbate crusta conveniențelor, clişeelor care nu lipseau nici în timpul său, în pofida faptului că-l apreciem ca pe unul al unei majore înfloriri. Ceea ce în contemporaneitate putea fi luat drept o înclinație spre „negativism”, spre „demolare”, deci ca un handicap, poate fi socotit azi ca o atractivă punere în problemă. Presupusul handicap devine în durată o virtute. Performanța acestui inconformist este chiar „devierea”, „erezia” ce i s-au reproşat uneori cu asupra de măsură.
Să relevăm mai întîi cîteva aprecieri de ordin general ale lui N. Davidescu asupra vremii sale, care, în exactitatea lor amară, îi ştirbesc acesteia ceva din aura de idealizare ce ne arătăm pururi dispuşi a i-o atribui. Şi între cele două războaie existau dificultăți, neajungeri, în stare a mîhni o conştiință cu o vocație critică ce încerca să treacă peste conjecturile festiviste cum ar fi cele derivate din bucuria înfăptuirii României Mari, măsurînd lucrurile mai în adînc. Astfel încît autorul Aspectelor şi direcțiilor literare are prilejul de-a atinge puncte nevralgice perene. Prezentul nostru s-ar putea să nu fie chiar foarte diferit de trecutul „glorios” al anilor ‘20-’30. Ce e intelectualitatea, de ieri ca şi de azi, decît o structură dată, o instanță supremă menită a judeca mediul în care se află şi, la nevoie, a i se împotrivi? „Intelectualitatea este o fatalitate lăuntrică. Se naşte cineva intelectual, după cum se naşte cu ochii albaştri, de pildă; ori, intelectualitatea este necesitatea organică de a pricepe viața şi de a reacționa, potrivit firei sale potrivnice sau favorabile, față de acțiunea mediului. Situația de astăzi ar putea astfel să fie şi o adevărată piatră de încercare a păturei noastre de intelectuali”. De facto, incompatibilitatea intelighenției cu ambianța e o situație cvasipermanentă: „Artiştii de orice natură, gînditorii ca şi universitarii se simt, cu toții, rupți de un mediu care, pînă mai acum cîțiva ani, îi susținuse, îi încurajase, şi cu care făcea bloc”. Un pragmatism dezolant, o aplatizare a mentalității comune („Publicul a pierdut necesitatea preocupărilor intelectuale, din pricina prea multor preocupări materiale”), duc la efecte burleşti; „În artă, la universitate ca şi în politică, nu se mai adună nimeni în jurul unei idei; o păreche de pingele, în schimb, poate determina timp de două ore întregi o conversație animată”. Ce s-ar cuveni să facă, în atari circumstanțe, „intelectualii de toate nuanțele”? Să-şi „îndoiască” energiile pentru a înfățişa „o violentă şi nouă pornire spre ideal şi o solidaritate de fier în fața valului de barbarizare cu care preocupările extreme ale vieții noastre prea materiale amenință cultul ideilor”. Negreşit, propoziții „frumoase”, abstracțiuni, însă care aruncă o lumină realistă asupra unei perioade pe care o socotim exemplară, dezvăluind totodată o suferință endemică a societății autohtone. Descoperindu-le o „tradiție”, decepțiile noastre devin mai lesne de confruntat cu criteriile ce ne conduc în combaterea răului…
Majoritatea paginilor de critică ale lui N. Davidescu au o miză polemică. Cu decizie, scriitorul îşi declară investiția nu doar literară, ci şi existențială în această direcție, analoagă cu cea în plăsmuirea poetică: „Polemica este, ca şi lirica, sau ca şi bucuria şi tristețea, un mod personal de a fi. Presupune ca şi viața un obiectiv de cucerit”. Preferința lui N. Davidescu se îndreaptă spre speța „creatoare” prin excelență a polemicii, care, în vederile sale, este pamfletul: „Pamfletul, ca gen literar, îşi are o curbă specială de gîndire şi, deşi întrebuințează proza, este mai curînd alături de poezia lirică decît alături de nuvelă sau de roman. El presupune în primul rînd un conflict grav sufletesc sau intelectual, între credințele şi simțămintele autorului şi între circumstanțele din afară; implică, după aceea, bineînțeles, conformația specifică genului, la scriitori”. Făcînd apologia pamfletului, „cea mai înaltă realizare a tendenționismului în arte”, care ar fi „superior” multor genuri literare, N. Davidescu ne oferă în realitate, o pledoarie pro domo. Îşi prezintă conformația morală dialectică, natura de luptător, care e, probabil, trăsătura sa de căpetenie: „Nu poate exista pamflet acolo unde nu există în prealabil o întreagă şi bine lămurită concepție sufletească a vieții, o vioiciune excepțională de disociere a ideilor şi o mare putere de reacțiune”. Teză slujită de cîteva măgulitoare raportări: „Cervantes, de pildă, a fost pamfletar în esență”, „Rabelais, apoi, nu este şi el decît un pamfletar al vremii lui”, „Marțial este şi el un pamfletar, după cum un pamfletar este şi un Tertullian sau un Catullus”. Să reprezinte asemenea afirmații un soi de paratrăsnet cu care N. Davidescu şi-a înzestrat carul de asalt publicistic? Neîndoios. Deoarece aprecierile sale, de atîtea ori aspre, în răspăr cu opiniile epocii, care dădeau tonul, au o alură pamfletară. Ele nu se dau în lături a tulbura gloriile mai vechi ori mai noi, ierarhiile, inclusiv cele în curs de constituire, cutumele ce începuseră a se înfiripa în viața literară. Luînd cunoştință, acum, de „pamfletele” lui N. Davidescu, de altminteri scutite de încrîncenările şi vulgaritățile unor texte similare din preajma noastră, „pamflete” în care tocmai neconcordanța acută cu vederile contemporanilor e, cu precădere, demnă de atenție, ar trebui să înțelegem contrarietatea, iritarea pe care au produs-o în zilele apariției lor, cu urmări dezagreabile pentru reputația sa.
Dar de cine „s-a legat” N. Davidescu? De o mare parte dintre personalitățile de renume ale interbelicului, neținînd seama de tacticile interesului, de grija conservării „relațiilor”, de posibilele „aranjamente”. De reținut, repetăm: n-au fost atacuri grobiene, cu iz mahalagesc, ci investigații de-o vivacitate sarcastică, portrete de-o plasticizare fantastă mai curînd decît vexatoare, într-o stilistică ce nu încălca prescripțiile urbanității. N. Davidescu nu „înjura”, ci se despărțea de unii din confrații săi de notorietate cu condeiul nedezmințit al unui intelectual. Nu mînuia un ciomag, ci o elegantă floretă. Dăm cîteva exemple. Despre volumul Perspective al lui M. D. Ralea: „Materialul brut al acestui volum (…) are interesul specific al unui laborator care poate într-o zi să ducă la interesante experiențe de fizică intelectuală. În cuprinsul lui se află încă nemontate aparatele cele mai varii şi corpurile prime cele mai disparate aşteaptă procesul de alchimie spirituală ca să le cristalizeze în rezultate de proprie şi valabilă experiență. Critica d-lui Ralea este lipsită, astfel, de o bază unitară de înțelegere a fenomenului artistic şi de tendința necesară de clasare a faptelor într-un tot armonic şi ritmic”. Despre volumul Zilele vieții, Poeme al lui Demostene Botez: „Fireşte că nimeni nu este obligat la înțelegere. D-l Botez este printre puținii şi rarii oameni care s-au încăpățînat să-şi lege nemuritor numele de redarea fără înțeles a lucrurilor pe care nu le-a putut înțelege. Şi fireşte a izbutit. Din volumul d-sale aflăm, pe cale de ricoşeu, o întreagă artă poetică națională. Acest Boileau ieşean al «Vieții Româneşti» şi al lipsei de gust literar al d-lui G. Ibrăileanu & Comp ne învață cu propria şi sîngeroasa experiență (…)”. Despre I. Al. Brătescu-Voineşti: „Călătorului îi şedea bine cu drumul, spune un proverb, D-lui Ion Alexandru Brătescu-Voineşti îi şade bine în semiobscuritatea d-sale productivă; acolo izbutise să se plimbe în hainele lungi ale unei indiferente faime scriitoriceşti, ca un gologan în două pungi. Nimeni nu-şi dădea osteneala să-l întrebe nici ce spune, nici ce gîndeşte, nici ce vrea”. Din lista refuzurilor mai mult ori mai puțin apăsate n-au lipsit nici Octavian Goga, G. Ibrăileanu, Ilarie Chendi, E. Lovinescu, Mihail Dragomirescu, nici măcar T. Arghezi. À propos de Arghezi, căruia i se reproşează lipsa unei perspective integratoare: „Poezia, în genere, însumează în alcătuirea unui talent o concepție a lumii întemeiată pe gîndirea abstractă şi pe sensibilitate muzicală; imaginile se răsfrîng din afară în interiorul poetului ca o noapte înstelată în apa adîncă a unui lac limpede de munte (…). Contactul d-lui Arghezi cu lumea este însă direct şi organic. Şi percepțiile d-sale sunt riguros şi exclusiv întemeiate prin atingerea simțurilor cu obiectul, ca la gîndaci. Fără nici o deducție, în planul mintal, logică”. Îmi aduc aminte de cuvintele izbitor analoage cu care Blaga îmi vorbea nu o dată despre scriitura argheziană care i se înfățişa, în concluzie, „fărîmițată”, „în mozaic”, „lipsită de stil”. O întîlnire, aşadar, de speculații „antiargheziene”…
Fost-a, aşadar, N. Davidescu un spirit inchizitorial, un sumbru „demolator”, fără rost? N-am putea răspunde afirmativ, fie şi pentru că scriitorul s-a impus ca un promotor de căpetenie, posibil cel mai însemnat, al simbolismului pe meleagurile noastre. Nu numai prin contribuțiile teoretice, ci şi prin texte consacrate unor Ştefan Petică (i-a editat postum opera), Alexandru Macedonski, Iuliu Cezar Săvescu, D. Anghel, G. Bacovia ş.a. A aclimatizat în literatura română producția unor autori francezi precum Baudelaire, Mallarmé, Rémy de Gourmont, Emil Verhaeren, Paul Verlaine, Jean Moréas şi, nu în ultimul rînd, se cade a sublinia neobositul său jurnalism cultural, care a însuflețit numeroase reviste din primele decenii ale secolului XX. E greu de constatat dacă, statistic, în scrisul lui N. Davidescu predomină semnul plus sau minus al evaluării critice, însă acest lucru ni se pare puțin relevant atîta timp cît activitatea în cauză, fie că îi putem sau nu confirma verdictele, e, orice s-ar zice, a unuia dintre criticii relevanți ai interbelicului. Doar neîncadrarea lui N. Davidescu într-unul din dispozitivele critice majore, cel al Sburătorului sau, de pildă, al Vieții Româneşti, îl plasează, din păcate, în postura, cum ziceam, de „rudă săracă” a congenerilor mai „norocoşi”.
Dar „sarea şi piperul” comentariilor lui N. Davidescu, cum se exprima, într-o prefață, regretatul Marin Beşteliu, îl constituie „studiul” său (termen utilizat de autor), Cel din urmă ocupant fanariot sau inaderența lui Caragiale la spiritul românesc. Citindu-l, la ora de față, cu calm, ne dăm seama că nu e chiar blasfemic, o anatemă la adresa autorului Scrisorii pierdute, ci o analiză, îndreptățită în fondul său, a operei acestuia, din unghiul principiului etnic. Prefirate cu atenție, numeroase afirmații ni se par sustenabile: „(Caragiale) a izbutit să spună adeseori lucruri atît de drepte despre moravurile, apucăturile şi năravurile noastre încît noi înşine ne-am grăbit să ni le însuşim. Justețea lor însă nu îl înglobează societății pe care a descris-o în sensul etnic al cuvîntului, ci dimpotrivă îl separă şi face din el un inteligent călător străin care, în trecere prin spiritul şi prin peisajul românesc, a avut darul şi norocul să găsească unele note caracteristice”. În pofida unei distanțări naționale, valoarea scriitorului nu e negată: „Cu aceste multiple lipsuri înnăscute de aderențe, fireşte, Caragiale fiind totuşi un artist de valoare, rămîne străin sufletului românesc”. Să stăm strîmb şi să judecăm drept. N-a avut Caragiale o atitudine de permanentă persiflare a specificului etnic românesc? E vorba atît de asumarea subliniată a stării sale de alogen (bunăoară „E frumos poporanismul, simpatici țăranii, da; decît tot la cupeții navigatori am să mă duc. N-am ce-ți face! Sînt viță de idriot”), cît şi de, mai ales, absența unui cît de vag accent pozitiv în raport cu imanența românească: „Pe semeni, pe fiecare în parte, i-a disprețuit în colecția lui cu un caracter de generalizare, de Mitică, de Trahanache, de Tipătescu, Ipingescu, Cațavencu, Conu Leonida, Guvidi, Lache, Mache, Mişu etc., etc., iar colectiv, pe noi toți, ne-a înglobat în disprețul suveran exprimat în termenul său cunoscut de dacoromâni”. Desigur, valoarea literară a autorului Momentelor rămîne intactă, putînd fi mai exact reliefată, în prezent, prin raportările la absurd, prin deplețiunea de „fond”, în numele unui instrumentar formal etc. Se pune însă întrebarea dacă îl putem au ba chestiona sub raportul, pe cît de sensibil, pe atît de, aparent, deviant, al factorului etnic. De ce să nu putem? Opera literară e, în principiu, o constelație axiologică, o asociere de componente ce se cuvine a sta, pentru validarea ei ca atare, sub semnul decisiv al esteticului, nu mai puțin decelabile ca atare. Avem dreptul, obişnuim chiar, a ne ocupa şi de elementele sale componente, de cele neavînd rolul esențial al esteticului, într-o analiză religioasă sau psihanalitică sau de pe poziția unei teorii ştiințifice, concepții filosofice etc. Bizară e împrejurarea că autorii care au protestat vehement la apariția „studiului” în discuție au ilustrat, măcar subiacent, tot postura etnică, arătîndu-se revoltați de o „denigrare” a unei „valori naționale”. Deoarece N. Davidescu nu l-a respins pe Caragiale ca valoare estetică, aşa cum, de curînd, a încercat Marian Popa, disputa s-a încins între critici ce aveau sub picioare acelaşi teren…

N. Davidescu: Aspecte şi direcții literare, prefață de prof. univ. dr. Marin Beşteliu, ediție critică, note, index de autori de Cătălin Davidescu, Ed.Aius, 2011, 404 pag. Profităm de prilej pentru a saluta efortul şi devoțiunea, cu caracter exemplar, probate de nepotul criticului, dl. Cătălin Davidescu, apreciat cronicar de artă plastică, pentru a repune în circulație producția înaintaşului d-sale, rămas într-o penumbră ce se cade risipită.