Miscellanea
Florin Toma

Un nou director la MNAC

Articol publicat în ediția Viața Românească 7-8 /2014

 Concursul organizat de Ministerul Culturii pentru ocuparea funcției de manager general al MNAC (declan?at în urma dispariției tragice a fostului director ?i fondator Mihai Oroveanu) a fost câ?tigat de Călin Dan. S-a născut in 1955 la Arad, este licențiat în Istoria ?i Teoria Artei al Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu (actualmente Universitatea Națională de Arte) din Bucure?ti, iar din 1976 a activat ca jurnalist, critic ?i istoric de artă, artist ?i manager cultural. A fost redactor-?ef al revistei Arta, director artistic al Centrului Soros pentru Artă Contemporană (1993-1996), unde pe lângă proiectele curatoriale, o atenție specială a fost dedicată cercetării ?i documentării arti?tilor români contemporani. Călin Dan a fost co-autor al strategiei de creare ?i funcționare a Secției Foto-Video din Universitatea Națională de Arte ?i a activat permanent ca profesor invitat al acesteia, precum ?i al altor instituții de învățământ superior din Europa, SUA ?i Australia. În anii 90 a contribuit prin expoziții ?i publicații la promovarea internațională a artei din România, ?i a fost curatorul unor expoziții colective memorabile, printre cele mai importante ale perioadei: Sexul lui Mozart (1991), Ex Oriente Lux (1993), 01010101... (1994). Din 1995 până în 2013 a locuit ?i a activat la Amsterdam, unde a fost printre altele director artistic la Lost Boys Interactive ?i consultant pe probleme de arte vizuale al guvernului olandez. Noua viziune managerială a MNAC se va concentra în jurul a trei axe prioritare: cre?terea vizibilității publice a muzeului în România; încurajarea de colaborări menite să promoveze arta contemporană din România pe plan internațional; încheierea unor parteneriate strategice cu instituții din zona Central ?i Sud-Est Europeană pentru construirea unei istorii recente a artei din regiune. MNAC î?i propune să fie o organizație vie, integrată în dinamica secolului 21, precum ?i o platformă de cercetare ?i expunere pentru arta din România de după 1945, pe care o va evalua critic ?i o va prezenta dintr-o perspectivă istorică, culturală ?i geografică, în context local, regional ?i internațional. Expunerea ?i valorificarea fondului de lucrări existente prin proiecte expoziționale ?i de documentare/publicare precum ?i programul de achiziții fac parte din strategia de construire a unei colecții consistente ?i coerente, care să reflecte istoria recentă ?i actualitatea artei contemporane din România. Muzeul va continua, intensifica ?i lărgi alianțele cu institutele culturale străine (Institut Français, British Council, Goethe Institut, Institutul Cervantes, Institutul Polonez, Centrul Ceh etc.) ?i va dezvolta parteneriate strategice ?i colaborări cu alte muzee din Bucure?ti şi din țară al căror profil sau colecții sunt legate de promovarea artei contemporane. Pentru un muzeu de artă contemporană, spațiul în care operează nu este niciodată doar o resursă pasivă, ci este în acela?i timp suport ?i mediu artistic, făcând parte integrantă din expunere ?i din programul cultural pe care îl găzduie?te. Viziunea strategică este aceea a unui MNAC gândit ca un centru activ de cultură contemporană, pentru care conceptul spațial ?i sediile în care acesta î?i desfă?oară activitățile au o importanță capitală. În acest sens, aducerea în atenția publicului a celor trei sedii ale MNAC (?i nu doar a sediului principal din Palatul Parlamentului) se va conjuga cu strategia expozițională ?i programele curatoriale, construite pe trei direcții principale: istoria artei din România (secolele 20 ?i 21 – Palatul Parlamentului), producția contemporană locală, regională ?i internațională (Sala Dalles) ?i zona de tip laborator/experiment, destinată mai ales arti?tilor tineri (Calea Mo?ilor). Triunghiul spațial format din cele trei sedii (fiecare cu un program expozițional coerent ?i bine definit) va accelera crearea unei rețele de instituții de artă contemporană care acționează în Bucure?ti, cu iradiere la scara națională ?i regională.