Editorial
Nicolae Prelipceanu

Cum să convoci o Adunare generală a USR

Articol publicat în ediția Viața Românească 4/2016

Pe la mijlocul lunii martie a avut loc o „adunare generală a Asociației (sic) Uniunea Scriitorilor din România” convocată de un „grup de inițiativă” anonim.
Adunarea respectivă s-a ținut în două etape, cea dintâi, la care au fost prezente cinci persoane, ?i cea de-a doua, la care ar fi participat 17 (?aptesprezece) persoane în carne ?i oase, plus vreo zece sau unsprezece mandate acordate unora dintre cei 17 (?aptesprezece) de către alți 10 (zece) membri ai USR absenți. Cei prezenți ?i-au ales un consiliu de conducere, cu pre?edinte ?i doi vicepre?edinți, anunțând acest fapt mass-mediei într-un comunicat ce poartă antetul USR. (Toate informațiile de mai sus pot fi găsite în comunicatul respectivei „adunări generale”.)
Pentru lămurirea celor care au luat de bună alegerea unui nou (?) pre?edinte ?i a unui nou (?) comitet sau consiliu de conducere, să recapitulăm condițiile în care se poate convoca o Adunare generală extraordinară a membrilor Uniunii Scriitorilor din România.
În statutul din 1983, când USR de azi era Uniunea Scriitorilor din RSR, se prevede:
„Art. 28. – Forul suprem de conducere al Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România este Adunarea generală a membrilor săi. Funcțiile Adunării generale pot fi îndeplinite ?i de Conferința națională, atunci când se consideră necesară convocarea acesteia.
Adunarea generală (conferința națională) este convocată de Consiliul Uniunii Scriitorilor o dată la patru ani.
La cererea unei treimi din numărul membrilor titulari ai Uniunii, Consiliul este obligat să convoace adunări generale extraordinare. Consiliul poate, de asemenea, decide convocarea unor adunări generale extraordinare la cererea a două treimi din numărul membrilor săi. Conferința națională este constituită din delegații tuturor Asociațiilor (a?a se numeau atunci filialele – n. N. P.), ale?i dintre membrii titulari, prin vot secret, de Adunările generale ale Asociațiilor ?i de adunările generale ale secțiilor, în proporția stabilită de Consiliul Uniunii.
Art. 29. - Adunarea generală a Uniunii Scriitorilor este statutar constituită prin participarea a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor titulari ai Uniunii, iar Conferința națională – prin participarea a cel puțin două treimi din numărul total al delegaților; ele iau hotărâri prin votul a cel puțin jumătate plus unu din cele două treimi.”
În statutul din 1990, adoptat la prima Adunare generală liberă, din aprilie 1990, de la Sala Palatului, nu se prevede convocarea unei adunări generale extraordinare ?i nici cine o convoacă pe cea ordinară, în schimb se menționează că aceasta se ține o dată la patru ani:
„Art. 17. Membrii Uniunii Scriitorilor din România se întrunesc o dată la 4 ani în Adunarea Generală, pentru a dezbate problemele Uniunii ?i a alege noile organisme ale acesteia.
Art. 18. Adunarea Generală se constituie prin participarea tuturor membrilor Uniunii.
Dacă la o primă convocare nu sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor, se face o nouă convocare, nu mai târziu de o lună de la data inițială, Adunarea Generală având loc, de data aceasta, indiferent de numărul membrilor prezenți.”
Statutul din 1997 prevede:
„Cap. 4 – ORGANIZAREA UNIUNII
Secțiunea I, Adunarea generală
Art. 16. - Adunarea generală este forul superior de conducere al Uniunii ?i se convoacă o dată la patru ani sau ori de câte ori este necesar de către Consiliul Uniunii sau la cererea unei treimi din numărul membrilor Uniunii.”
Statutul din 2005 prevede:
„Art. 16. Adunarea Generală este forul superior de conducere al Uniunii ?i se convoacă o dată la 4 ani sau ori de câte ori este necesar, de către Consiliul Uniunii sau la cererea unei treimi din numărul membrilor Uniunii.”
?i iată ce prevede Statutul din 2009 în legătură cu Adunarea Generală:
„Art. 20 Adunarea Generală, numită în continuare AG, sau Conferința Națională, numită în continuare CN, reprezintă organul suprem de conducere ale USR. AG se convoacă în sesiuni ordinare o dată la 4 ani, la solicitarea Pre?edintelui. AG (CN) poate fi convocată în sesiune extraordinară de câte ori este nevoie, la solicitarea Pre?edintelui, a Consiliului USR sau a unei treimi din numărul membrilor titulari ai USR.” (Menționarea calității de membru titular semnalează existența acestora, în statutele respective.)
Iată ?i o altă prevedere a Statutului votat ?i înscris la Judecătorie în 2009:
„Art. 25 CUSR (Consiliul USR) are următoarele atribuții:
a) modifică prin vot Statutul USR, în funcție de eventuale modificări ale legii, sau de câte ori este nevoie...”
În prezent, USR se conduce după Statutul din 2013, votat de Consiliul Uniunii după consultarea tuturor filialelor ?i a membrilor interesați să contribuie la alcătuirea sa, ?i propus CUSR de o comisie alcătuită din trei membri ale?i de acesta. Iată ?i prevederile privind adunările generale ?i cum pot fi ele convocate:
„CAP. 5 ORGANELE DE CONDUCERE
Art. 16 Adunarea Generală a USR, numită în continuare AG, reprezintă organul suprem de conducere al USR. AG se convoacă în sesiune ordinară o dată la 5 ani, la solicitarea Pre?edintelui. AG este compusă din membrii USR care î?i exprimă votul în cadrul adunărilor generale ale Filialelor din țară ?i din Bucure?ti, numite în continuare AGF. AG poate fi convocată în sesiune extraordinară de câte ori este nevoie, la solicitarea Pre?edintelui, a Consiliului USR sau a unei treimi din numărul membrilor USR.”
Menționăm ?i următoarea notă, în aparență fără legătură cu subiectul nostru, dar de fapt în mare legătură cu el:
„Notă
Prin decretul 267/1949 USR a fost declarată persoană juridică română de utilitate publică. De la 15 ianuarie 1990, USR ?i-a desfă?urat activitatea conform Decretului/lege 27/1990.
[…]
Prin încheierea din 17 aprilie 2013, pronunțată în dosarul nr. 16099/299/2013 Judecătoria sectorului 1 Bucure?ti a luat act de modificările la Statutul USR, adoptate de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România din data de 12 martie 2013 ?i în baza dispozițiilor Art. 33 din O.G. nr. 26/2000, modificată ?i completată prin O.G. nr. 37/2003, a dispus înregistrarea modificărilor respective în Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 Bucure?ti.”
Un adaos statistic: în prezent numărul membrilor USR este de 2625. 2625 împărțit la trei egal 875.
?i o mențiune aparent fără legătură cu această convocare, dar în realitate foarte legată: membrii USR care nu ?i-au plătit cotizația pe anul anterior convocării Adunării generale, sau ?i pe alți ani din urmă, sunt suspendați, neavând dreptul de a vota ?i de a fi ale?i, până la reglarea situației. Suspendarea nu înseamnă excludere din USR.