miscellanea
Ion BUZAȘI

Gheorghe Șincai în cărți comemorative

Articol publicat în ediția 2 / 2017

Împlinirea a două secole de la moartea lui Gheorghe Șincai, cel mai de seamă reprezentant al iluminismului transilvan, a fost marcată și editorial prin apariția unor cărți omagiale:
Gheorghe Șincai sub semnul luminilor, Editura „Vatra Veche”, Târgu-Mureș, 2016, este o antologie alcătuită de Dimitrie Poptămaș, un cercetător statornic al tradițiilor culturale mureșene. De altminteri, cărturarii mureșeni au cinstit întotdeauna prin sesiuni de comunicări și apariții editoriale aniversările sau comemorările autorului Hronicii românilor…. Recenta apariție este un vade mecum pentru cei doritori să cunoască viața și opera acestui reprezentant al Școlii Ardelene, pentru că printr-o cunoscută expresie latină înseamnă multum in parvo (mult în puțin). În primul rând sunt fragmente esențiale din principalele lucrări ale lui Șincai: Hronica românilor… Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, Catehismul cel mare, Elegia, Învățătură firească spre surparea superstiției norodului, Isoria naturei sau a firei, Povățuire către economia de câmp etc.; apoi este înfățișat un moment dramatic din viața lui Șincai, conflictul cu episcopul Ioan Bob, urmat de un lung și umilitor proces, desfășurat pe parcursul a doi ani (1794-1796); sunt reproduse toate documentele procesului, care ar fi putut inspira pana unui romancier sau dramaturg. De altminteri aflăm că Romulus Guga, redactor-șef al revistei „Vatra” înainte de 1989, unde au și fost publicate aceste documente, intenționa să scrie o dramă inspirată din acești ani zbuciumați ai vieții lui Șincai. Sub titlul Șincaiene sunt reproduse poezii omagiale, urmate de comunicările susținute la sesiunea omagială de la Târgu-Mureș, din 2004 când s-a împlinit un sfert de mileniu de la nașterea cărturarului ardelean. Foarte utilă este Bibliografia alcătuită de Dimitrie Poptămaș, o înregistrare cvasiexhaustivă a edițiilor, a reeditărilor și a referințelor critice Șincai.
Gheorghe Șincai, în evocări imnice, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016. Este o binevenită completare a cărții omagiale apărute la Târgu-Mureș, restrânsă la o antologie de ode și pagini de proză închinate lui Șincai, care vine în sprijinul convingerii lui Geo Bogza exprimată într-o tabletă cu vibrații poematice și profetice:„Nu cred că pe aceste pământuri, în istoria cărora se întâlnesc atâția martiri ai sângelui și atâția ai ideii, să poată apărea vreodată o generație care să ridice din umeri fără riscul unei grave breșe morale, în fața unei vieți și a unei morți ca a lui Gheorghe Șincai.”
Florilegiul liric înmănunchează poezii semnate de G. Sion, Șt. O. Iosif, Teodor Murășan, Aron Cotruș, Radu Gyr, Ion Horea, Ion Brad, Ioan Alexandru, Petre Curticăpean, Ion Mărgineanu, Aurel Hancu, Nicolae Nicoară Horia ș. a., și pagini evocatoare de Al. Papiu Ilarian, George Barițiu, Dionisie Popa, Geo Bogza, Mircea Tomuș și Ioan Chindriș. Emblematică, prin trasarea sigură a destinului dramatic și prin comparația revelatoare cu Dante este poezia lui Șt. O. Iosif: „Din vechi hrisoave, din scripturi bătrâne/ Strângând de-a valma note pentru Hronic,/ Așa-l văd eu pe tânărul canonic,/ Istoricul semeț și dârz de mâne/… Ca Dante ne-nțeles, pribeag prin sate,/ Îl văd apoi purtând trudit de cale,/ Gigantica sa operă în spate/…” Caracterul omagial evocator al antologiei este sporit de reproducerea unor portrete picturale sau sculpturale Șincai, din orașele sau localitățile legate într-un fel sau altul de viața acestui „luceafăr rătăcitor”.
Gheorghe Șincai, 200, Editura Buna Vestire, Blaj, 2016 este o culegere de pagini fragmentare din monografiile apărute și semnate de Dionis Popa, Mircea Tomuș, Serafim Duicu, Ana Maria Roman-Negoi, dar și studii și articole semnate de istorici și istorici literari mai vechi sau mai noi: Zenovie Pâclișanu, Ștefan Manciulea, Coriolan Suciu, Vistian Goia, Constantin Cubleșan, Mircea Popa, Sorin Nicu Blaga, Laura Stanciu etc.
Apărută sub egida Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, antologia se deschide cu un „cuvânt de binecuvântare” adresat de P.F. Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop și Mitropolit, care așează această antologie sub semnul înțeleptelor cuvinte ale părintelui-scriitor Ion Agârbiceanu: „Amintirea oamenilor mari e în toate timpurile o școală neprețuită pentru cei care trăiesc în urma lor. Îndrumarea lor, îndemnul lor, o inimă adevărată trebuie să le primească totdeauna, iar o inimă bolnavă să se însănătoșească sub înrâurirea lor binefăcătoare.”