meridian
JORGE LUIS BORGES

poeme

Articol publicat în ediția 8 / 2017

La iniţiativa Editurii Polirom, careia îi aduc aici cuvenitele mele mulţumiri, se pregăteşte o nouă ediţie a poeziilor lui Borges, îmbogăţită cu peste cincizeci de piese, selectate spre adaos din toate volumele scriitorului. Ele nu se deosebesc prin urmare cu nimic, ca tematică şi factură stilistică, de poemele apărute în volumul din 2005, din seria de literatură universală coordonată pe atunci de poeta Denisa Comănescu.

În mica selecţie de faţă apar astfel câteva embleme şi metafore pe care – cum scrie însuşi Borges – „cititorul resemnat al poemelor (sale) le poate prevedea cu uşurinţă”. Sunt metaforele primordiale, acele câteva (puţine) care-i definesc universul în faza maturităţii depline, când renunţă la iluzoria libertate a asociaţiilor surprinzătoare şi la „obligaţia superfluă de a fi modern”. Lipsindu-se de trucuri şi de invenţii insolite, în care vede nişte meteoriţi de scurtă durată, cultivă în schimb metaforele memorabile, cele arhetipale, cu rădăcini în tradiţie, cum ar fi, bunăoară, viaţa ca râu heraclitian, ca urzeală, fir, vis, răsfrângere în oglindă, miraj. Îşi fac loc tot mai des, ocupând întreg spaţiul poemelor, simbolurile esenţiale, verificate prin proba de foc a timpului: clepsidra, labirintul, spada, biblioteca, la care se adaugă bătrâneţea şi orbirea, aceasta din urmă tratată fie în descendenţă mitică (Oedip), fie literară (Homer, Milton). „Profită” din plin de avantajul oferit de orbirea progresivă, care îl absolvă de povara de a înregistra dezordinea lumii şi îl fereşte salutar de seducţia noutăţii. Poate reveni astfel la acele lucruri (figuri sau cărţi) fixate în memoria tuturor.

Prezentare şi traducere de Andrei Ionescu

Clepsidra

De miere-i, nu de apă, cea din urmă-a

clpesidrei picătură. Strălucind

o vom vedea, apoi pierind în beznă.

În ea se concentrează bucuria

de Domnul hărăzită lui Adam:

puterea de-a-nţelege universul

şi al iubirii duh pentru aproape,

şi binecuvântata clipă-n care

Vergiliu nimerit-a hexametrul,

şi în tărie neaua delicată,

atingerea înfiorată-a cărţii

râvnite de pe raftul înţesat,

şi-n bătălie lama rece-a spadei,

desţelenita mare-a Engliterrei,

şi clipa când vei auzi acordul

multaşteptat, şi-aducerea aminte,

odinioară vie, azi pierdută,

şi clipa-n care visul se destramă.

On his blindess

Nevrednic sunt de astre şi de zborul

brăzdat pe cer de pasăre, secret,

anevoios, năstruşnic alfabet.

De-i prind urzeala, -ntrezăresc covorul.

Treptat în umbră forma-i vagă pierde

ochi ager ieri, ce-i astăzi obosit,

de roşu trandafir abia ghicit

în asfinţit de violet şi verde.

Dar nu-s defel nevrednic de O mie

de fermecate nopţi şi încă una,

ce-n umbra mea întinse zări deschid,

şi nici de Whitman, care a numit,

precum Adam, tot ce-argintează luna.

Sub raza ei iubirea reînvie.

Privighetorii

În care ceas de noapte-al Engliterrei

ori tainic ceas de Rin necontenit,

ce noaptea de pierdute nopţi străbate,

la-al meu neştiutor auz ajuns-a

greu de mitologii măiestru-ţi tril,

o, a persanilor privighetoare

şi-a lui Vergiliu? Cred că niciodată

eu nu te-am ascultat, dar pe vecie

viaţa mea-i de-a ta nedespărţită.

Un duh rătăcitor îţi e simbol

în cartea de enigme. Iar Marino

te-a botezat sirenă a pădurii.

Cânţi iscusit într-a Julietei noapte

şi-n încâlcita pagină latină.

Cântarea ţi-o înalţi în pinii falnici

de pe meleag german cu tril iudaic

de Heine modelat, când trist, când vesel,

iar Keats ţi-a-nveşnicit duiosul viers.

Alese nume câte ţi-au fost date

spre-a-ţi lăuda cântarea nentrecută

încearcă vrednicia să-ţi vestească,

privighetoare-a umbrei. Agareanul,

cuprins de încântare, te-a visat

cu pieptul săgetat de spinii rozei

pe care sângele o înroşteşte

în clipa de pe urmă. Fără preget

urzesc în asfinţit acest poem,

privighetoare-a ţărmului şi-a mării,

ce-n amintire,-n cuget şi-n legendă

te mistui de iubire, mori cântând.

Îngerul

Dă, Doamne, omului să nu fie nevrednic

de Îngerul care-l păzeşte cu spada

de când l-a zămislit acea Iubire

ce mişcă soarele şi stelele

până în Ziua de Apoi în care se va auzi

sunet de trâmbiţă.

Să nu fie târât prin lupanare,

nici prin palate înălţate de trufie,

nici prin tavernele necumpătării.

Să nu se coboare la milogeli,

nici la văicăreli înjositoare,

nici la nădejdi nesăbuite,

nici la măruntele tertipuri ale fricii,

nici la prefăcătoria histrionului.

Celălalt îl priveşte.

Fă-l să-şi aducă aminte

că niciodată nu va fi singur.

La lumina zilei sau în umbră,

necontenita oglindă e un martor nedespărţit.

Dă-mi, Doamne, puterea

ca la capătul zilelor mele pe Pământ

să nu ajung nevrednic de Îngerul meu.

Neguri

Cirezi pâcloase rătăcind în zare

aştern pe culmi mari petice de umbre

şi le-nfăşoară în veşminte sumbre.

Sunt neguri scămoşate şi bizare.

A contemplat şi Shakespeare un balaur

în chip de nor, ori invers, în cuvinte

ce-l fac să strălucească. Se aprinde

şi îl vedem şi-acum: un nor de aur.

Sunt negurile-o vagă arhitectură

de pur hazard? Ori El, cu bună ştire,

având a săvârşi a lui zidire,

din lâna lor urzeala-şi ţese-obscură?

Te uiţi la neguri ca la o minune,

de parcă nu sunt tot deşertăciune.

Einar Tambarskelver

Heimskringala I, 117

Odin, Thor roşcovan, Hristosul Alb …

N-au importanţă numele şi zeii.

O datorie ai: să fii viteaz.

Einar a fost, dur comandant de oşti.

El cel dintâi arcaş norveg era

şi nentrecut în mânuirea spadei

albastre şi la cârma navei. Peste vremi

o vorbă s-a păstrat în florilegii

pe care-a spus-o el în toiul luptei

pe mare. Bătălia e pierdută.

Tribordu-i sfărâmat la abordaj,

un săgetar vrăjmaş îi rupe arcul.

Atuncea regele-l întreabă ce s-a rupt

cu pocnet surd, iar Einar Tambarskelver

rosteşte: Rege, ţara-n mâna ta.

Povestea, peste veacuri, în Islanda

ni s-a păstrat. Eu o transcriu acum,

departe de-acel ţărm şi-acea tărie.

Dor de prezent

În clipa aceea bărbatul şi-a spus:

O, ce n-aş da pe fericirea

de-a fi cu tine-alături în Islanda

sub bolta-n veci încremenitei zile

şi de-a împărtăşi cu tine clipa,

aşa cum te împărtăşeşti din muzică

sau din dulceaţa unui fruct.

Şi chiar în acea clipă

bărbatul se trezi cu ea alături în Islanda.

The closters

Tocmai din regatul Franţei

au fost aduse sticlăria şi piatra

ca să se ridice pe insula Manhattan

aceste galerii arcuite.

Nu sunt apocrife.

Sunt monumentele fidele ale unei nostalgii.

Un glas american ne spune

să plătim cât ne lasă inima,

fiindcă această alcătuire e iluzorie,

iar banii puşi în cutia milelor de mâna noastră

se vor preface în ţechini sau în fum.

Această abaţie este mai uimitoare

decât piramida din Gizeh

sau decât labirintul din Knossos,

fiindcă e de asemenea un vis.

Auzim şipotul fântânii,

dar această fântână e fântâna din Curtea Portocalilor

sau cea din cântarea Der Astra.

Auzim glasuri rostind limpede cuvinte latineşti,

dar aceste glasuri au răsunat în Aquitania

când se apropia Islamul.

Vedem pe tapiserii

învierea şi moartea

osânditei şi albei licorne,

fiindcă timpul acestui loc

nu ascultă de nicio rânduială.

Laurii pe care-i răsădesc vor înflori

când Leif Ericsson va zări coastele Americii.

Mă simt puţin ameţit.

Nu sunt obişnuit cu veşnicia.